Search toggle

Kvalitetsmätningar 2005

E-enkät om bibliotekets elektroniska resurser

Undersöknings- och analysföretaget Rewind fick på uppdrag av Högskolebiblioteket i Jönköping genomföra en enkät bland både personal och studenter på högskolan med syfte att undersöka deras preferenser och attityder kring informationsinhämtning, e-media, e-referens och biblioteket rent generellt. Undersökningen genomfördes under en dryg tvåveckorsperiod i oktober/november och omfattade över 1 100 svarande individer.

Fokusgruppsstudier

Hösten 2005 genomförde Högskolebiblioteket en kvalitativ studie bland studenter, forskare och lärare med syfte att ge kunskap om hur de upplever sin egen sökprocess samt användandet av bibliotekets referensservice. Metoden som utnyttjades var fokusgrupper.

Fokusgruppernas möten bandades för att därefter lyssnas igenom och analyseras av ett flertal medarbetare vilka sedan skrev ned vad de uppfattade som kritik, förslag eller möjligheter till utveckling av bibliotekets verksamhet. Från dessa anteckningar togs det sedan fram förslag till diskussionspunkter som fördelades ut på respektive funktionsgrupp inom biblioteket.

När funktionsgrupperna hade diskuterat färdigt träffades alla funktionsansvariga och tog fram ett åtgärdsprogram för 2006. Åtgärdsprogrammet presenteras på vår webbplats så respondenterna och övriga kunde se vilka åtgärder som vidtogs föranledda av fokusgruppernas synpunkter.

Sidan uppdaterad 2015-08-16

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information