Search toggle

Mer om referenslistan

Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med.

Referenserna presenteras i alfabetisk ordning och varje referens innehåller normalt: författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation.

Författare och redaktörer

 • Ange de sju första författarna. Om det är fler än sju författare skrivs de första sex författarna ut, följt av uteslutningstecken (tre punkter) och därefter den sist angivna författaren.
 • Ange efternamn och förnamnsinitial.
 • Använd komma för att separera författarna och efternamnen från förnamnsinitialen.
 • Före den sista författaren används et-tecknet (&) om det är färre än sju författare. Observera att även den sista författaren föregås av ett kommatecken.
 • Skriv ut hela namnet på organisationer, myndigheter och liknande.
 • Redaktörer placeras i samma position som författare med (Red.) i parentes direkt efter namnet.

Publiceringstid

 • För böcker, tidskrifter och av-media anges publiceringsår (om detta inte finns anges året då verket producerades).
 • För artiklar som är accepterade för publicering men ännu ej publicerade anges "under tryckning".

Titel

 • Titeln kursiveras.
 • Första ordet i titel och eventuell undertitel får stor bokstav.
 • Ta med tilläggsinformation så som upplaga, rapportnummer och volymnummer direkt efter titeln i parentes. Detta ska inte vara kursivt.

Tidskrifter och dagstidningars titlar och publiceringsinformation

 • Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet och i kursiv stil.
 • Även volymnummer kursiveras (observera att vol. inte skrivs ut).
 • Om en tidskrift inte har löpande paginering anges även tidskriftsnumret.
 • Om en tidskrift inte använder sig av volymnummer, ta med månad, årstid eller liknande tillsammans med året (2006, Mars).
 • För dagstidningar skrivs s. före sidorna.

Elektroniska källor

Det kan vara svårare att hitta den information som behövs till en referens om den är elektronisk istället för tryckt. Grunden är dock att samma information, i samma ordning ska tas med plus så mycket information som behövs för att källan ska kunna lokaliseras elektroniskt. Dock är det inte alltid nödvändigt att ta med utgivarens namn och geografiska hemvist till elektroniskt icke-periodiskt material (dvs rapporter och andra myndighetsdokument m.m.) om detta framgår av författarnamnet, URL, databasnamnet eller annan referensinformation. Framgår inte detta tas informationen med under åtkomstinformationen.

Observera att punkt utelämnas när referensen avslutas med en internetadress.

Datum då materialet användes

Det datum materialet hämtades anges om det är troligt att det kan komma att förändras eller uppdateras. Saknas publiceringstid, upplaga eller versionsnummer anges det datum då materialet hämtades. För material som sannolikt inte ändras kan detta datum uteslutas (tidskriftsartiklar och böcker).

Namn och adress till källan

Källan bör anges så att läsaren kommer så nära det material som du använt som möjligt. Eftersom URL:er ändras, material flyttas och raderas använd istället DOI (Digital Object Identifier) där detta är tillgängligt.

Ange URL till startsidan för referensböcker (elektroniska uppslagsverk och lexikon) och till material som presenteras i ramar (frames).

Flera arbeten av samma författare samma år

För att skilja på verk som publicerats samma år av samma författare lägger man till en bokstav efter året. Ange a, b, och c etc. i den ordning som referenserna hamnar i referenslistan. I referenslistan alfabetiserar man verk av samma författare med samma år efter titeln. Exempel (påhittade):

Andersson, B. (2014a). Användningen av bokstäver i språket. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, B. (2014b). Introduktion till alfabetet. Stockholm: Bonnier.

I löpande text anger man bokstäverna så att de överensstämer med referenslistan:

 • (Andersson, 2014a, 2014b)
 • Andersson (2014b) framför att... Samma tankegångar ser vi även i Andersson (2014a).

Om man använder u.å. (utan år) skrivs ett streck ut på följande vis:

 • (Andersson, u.å.-a, u.å.-b)
 • Andersson (u.å.-b) framför att... Samma tankegångar ser vi även i Andersson (u.å.-a).

Sidan uppdaterad 2015-07-02


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information