När journalister, politiker och PR-konsulter twittrar med varandra

Om hybrida och tvärprofessionella relationer på webben

Finansiär: Vetenskapsrådet

Om projektet

Syftet med projektet är att undersöka hur journalister, politiker och PR-konsulter interagerar på Twitter utifrån ett maktperspektiv. Allmänhetens förtroende för journalister, politiker och PR-konsulter vilar på att de håller ett visst avstånd till varandra. Detta eftersom de har olika roller i samhället och olika värdesystem. Det har dock blivit allt vanligare att "hoppa" mellan dessa professioner, och var gränsen går mellan journalistik, politisk retorik och PR-utspel kan många gånger vara svårt att se.

De hybrida relationerna mellan journalister, politiker och PR-konsulter kan tydligt observeras på Internet och i de sociala medierna. Webben öppnar upp för gemensamma kontaktytor och digitalt "umgänge" i vardagsarbetet. Det saknas dock forskning om vad som faktiskt sker på webben, och i synnerhet på microbloggen Twitter, som är populär bland folk med kommunikationsyrken. Dels avser projektet att studera hur de olika professionerna försöker att påverka varandras värdesystem, dels hur det över professionsgränserna skapas en social gemenskap med ett dominerande "språk" och koder. Med utgångspunkt från nätverksteori och kritisk diskursanalys ska både kvantitativa och kvalitativa analyser av tvärprofessionell twittertrafik utföras – framför allt i Sverige men även i ett antal andra europeiska länder. Projektets övergripande mål är att bidra till förståelsen kring hybrida, tvärprofessionella relationer i nätverkssamhället och deras inverkan på samhället och demokratin.

Projektet pågår år 2014-2017.

Böcker

Krzyzanowski, M. 2017. Language and Politics: Interdisciplinary Critical Discourse Analysis. New York: Routledge / Taylor & Francis.

Artiklar och/eller redaktörskap av journal special issue

Krzyzanowski, M, Tucker, J.A. (Eds.) (2017) Re/Constructing Politics through Social & Online Media: Ideologies, Discourses & Mediated Political Practices. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins (Special Issue of Journal of Language & Politics 16:5)

Artiklar och bokkapitel

Berglez, P, Olausson, U., Ots, M. (2017) "What is Sustainable Journalism? An introduction", in What is Sustainable Journalism? Integrating the economic, environmental, and democratic challenges of journalism. New York: Peter Lang.

Berglez, P. (2016) "Few-to-many communication. Public figures' self-promotion on Twitter through 'joint performances' in small networked constellations", Annales, Series Historia et Sociologia 26(1): 171-184.

Krzyzanowski, M. (2017) "Social Media in/and the Politics of the European Union: Political Communication, Organizational Cultures, and Self-Inflicted Elitism", Journal of Language & Politics 16:5, under utgivning.

Krzyzanowski, M., Tucker, J.A. (2017) "Politics in Social/Online Media: Challenges for an Interdisciplinary Field of Research", Journal of Language & Politics 16:5, under utgivning.

Olausson, U. (2017) “The Celebrified Journalist: Journalistic self-promotion and branding in celebrity constructions on Twitter”, Journalism Studies: http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2017.1349548external link, opens in new window

Olausson, U. (2016) "The Reinvented Journalist. The Discoursive Construction of Professional Identity on Twitter", Digital Journalism. http://dx.doi.org/10.1080/21670811.2016.1146082

Content updated 2017-09-13


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information