Ortopedingenjör

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

En ortopedingenjör arbetar med hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter eller assisterar någon kroppsdel som inte fungerar som den ska. Tekniken som används i yrket anpassas individuellt och fokuserar på att öka livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på ortopedingenjörsprogrammet till ett  särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Utöver huvudområdet ortopedteknik innehåller utbildningen bland annat anatomi, psykologi, sjukdomslära, matematik och biomekanik. Ortopedingenjören kombinerar arbete med människor och teknik på ett intressant och spännande sätt.

Huvudområdet ortopedteknik är fördelat över tre år. Första året innehåller en översikt av viktiga begrepp, teorier och praktiska övningar. Andra året innefattar bland annat en kortare verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Tredje året fördjupar kunskaperna och innefattar en längre VFU samt ett större examensarbete.

Studera utomlands

Ortopedingenjörsutbildningen har partneruniversitet i olika delar av världen som i varierande grad kan erbjuda utbyten. När möjligheter finns erbjuds studenterna att ansöka.

Ida, student, berättar mer om utbildningen

Praktik/VFU

Inom huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning och som student har du tillgång till studieplats inom Norden. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att du som student ska tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen

Tre år, 180 hp. Programmet leder fram till Ortopedingenjörsexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik. Ortopedingenjörsexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Eftersom varje patient har sina egna förutsättningar är det ortopedingenjörens uppgift att ta fram tekniska lösningar med hänsyn till individens förutsättningar och behov. Ortopedingenjören arbetar med patientundersökning, specifikation, måttagning, avgjutning, tillverkning, anpassning och utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel. I yrket ingår hantering av härdplaster*.

*I enlighet med Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2005:6.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52325
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Ett mindre antal platser är reserverade till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Läs mer.

Kurser inom programmet

Termin 1

Prosthetics and orthotics, introduction 7,5 hp
Models and perspectives on health and disability 7,5 hp
Mechanics related to prosthetics and orthotics 7,5 hp
Anatomy and physiology, basic course 7,5 hp

Termin 2

Applied materials technology 7,5 hp
Pathophysiology related to prosthetics and orthotics 7,5 hp
Prosthetic management and biomechanics of the lower limb I 15 hp

Termin 3

Orthotic management and biomechanics I 15 hp
Psychology, basic course 7,5 hp
Prosthetic and orthotic management of the upper limb 7,5 hp

Termin 4

Scientific methods and statistics 7,5 hp
Prosthetic management and biomechanics of the lower limb II 7,5 hp
Prosthetic and orthotic management of the foot 15 hp

Termin 5

Orthotic management and biomechanics II 7,5 hp
Prosthetics and orthotics, clinical placement studies 15 hp
Elective course related to prosthetics and orthotics 7,5 hp

Termin 6

Product development in prosthetics and orthotics 3,5 hp
Evidence based practice and knowledge translation in prosthetics and orthotics 4 hp
Prosthetic and orthotics, independent research project 15 hp
Prosthetic and orthotic management in pediatrics 7,5 hp

Termin 1

Ortopedteknik, grundkurs, 6 hp
Den studerande ska skaffa sig kunskaper om centrala begrepp och teorier i ämnet ortopedteknik. Vidare skall studenten skaffa sig ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap som grund för ett professionellt tänkande och handlande.

Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att den studerande skall skaffa sig kunskaper om kroppens normala uppbyggnad och fysiologiska processer med tyngdpunkt på nervsystemet, cirkulation och respiration.

Rörelseapparatens anatomi och fysiologi, 4,5 hp
Studenten ska skaffa sig kunskap om medicinsk terminologi samt struktur och funktion hos skelett, leder och muskler. Motorik och rörelseapparatens innervation och kärlförsörjning tas upp. Dessutom innehåller kursen undervisning om halsens, armens, bålens och benets topografiska anatomi

Linjär algebra och Funktionslära, 9 hp
Kursen introducerar vektorer och visar hur vektorräkningar används för att lösa geometriska problem, ger teori och systematiska metoder för lösning av linjära ekvationssystem samt introducerar matriser och matrisräkning. Vidare introducerar kursen de komplexa talen, samt ger en grundläggande färdighetsträning i hantering av de elementära funktionerna

Psykologi, 7,5 hp
Studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper i bl.a. utvecklingspsykologi, perception, inlärning, motivation och emotion, socialpsykologi och neuropsykologi (kursen avslutas i termin 2).

Termin 2

Envariabelanalys, 6 hp
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om differential- och integralkalkyl i en reell variabel samt att öka förmågan att med matematikens språk och symbolik följa och genomföra logiska och matematiska resonemang och därigenom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

Sjukdomslära inom ortopedteknik, 7,5 hp
Studenten skall skaffa sig kunskaper om sjukdomar och skador hos barn och vuxna som kan ge förändringar i nervsystemet, rörelseapparaten och cirkulationsorganen, vilka kan medföra funktionsnedsättningar som nödvändiggör användning av ortopedtekniska hjälpmedel.

Mekanik, 6 hp
Kursens ger studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken som förberedelse inför vidare studier där mekanik appliceras på biologiska system.

Ortopedteknik, rehabilitering, 6 hp
Studenten ska skaffa sig kunskaper om den lagstiftning och de faktorer som styr ortopedteknisk verksamhet samt kunskaper om metoder som styr val av ortopedtekniska åtgärder. Vidare ska studenten skaffa sig kunskaper om rehabilitering, dess organisation och idé samt ortopedteknikens plats i rehabiliteringsarbetet.

Termin 3

Hållfasthetslära, 6 hp
Kursens behandlar den grundläggande teorin för hållfasthetsberäkningar. Grundläggande begrepp och teorier gås igenom, och tillämpas på beräkningar av enkla strukturer.

Vetenskaplig metodik, statistik, 6 hp
Kursen syftar till att studenten skaffar sig kunskaper om beskrivande och analytisk statistik samt färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Materiallära, 3 hp
Kursen behandlar plasters och fiberkompositers struktur och egenskaper. Grundläggande principer för konstruktion i dessa materialgrupper introduceras tillsammans med olika tillverkningsmetoder och deras inverkan på den konstruktiva utformningen.

Biomekanik, 15 hp
Studerande ska skaffa sig kunskaper om den mänskliga rörelseapparatens biomekanik. Speciell vikt läggs vid att studenten ska kunna förstå och använda biomekaniken för att analysera och utvärdera ortopedtekniska behandlingar.

Termin 4

Ortopedteknik, fortsättningskurs 30 hp

Studenten skall skaffa sig kunskaper och färdigheter beträffande specifika metoder som används i samband med ortopedtekniska försörjningar av ortoser och proteser. Vidare skall studenten skaffa sig teoretiska kunskaper för att kunna motivera val av olika ortopedtekniska lösningar.

Termin 5

Ortopedteknik, fördjupning, 12 hp
Kursen syftar till att studenten skaffar sig kunskaper om och färdigheter i specifika metoder som används vid komplexa ortopedtekniska försörjningar.

Ortopedteknik, teori, 10,5 hp
Studenten ska fördjupa sina teoretiska kunskaper inom ortopedteknik i syfte att nyttja dessa för att generera nya ideér och metoder i förslag till ortopedtekniska lösningar. Studenten ska vidare skaffa sig fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, statistisk analys och projektplanering som förberedelse inför kommande examensarbete.

Valbar kurs, 7,5 hp
Valfri kurs som styrker studenten i sin yrkesroll.

Termin 6

Ortopedteknik, verksamhetsförlagda studier, 15 hp
Studenten skall tillämpa sina teoretiska kunskaper och utveckla sina praktiska färdigheter inom ortopedteknik för att skaffa sig handlingsberedskap för att självständigt kunna arbeta som ortopedingenjör.

Ortopedteknik, examensarbete, 15 hp
Syftet är att studenten i ett examensarbete fördjupar sina kunskaper i ortopedteknik inom ett avgränsat område. Den studerande ska även utveckla och fördjupa sina kunskaper i vetenskapligt arbetssätt genom att tillämpa detta i examensarbetet.
När du genomfört alla kurser som ingår i programmet med godkända resultat kan du ta ut en ortopedingenjörsexamen som ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Examen inkluderar också en filosofie kandidatexamen i ämnet.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-08-10

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information