Ärendehantering

Ärenden till Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté

Första steget är att undersöka om du behöver göra en etikansökan, fyll gärna i blanketten ”Etisk egengranskning”, se under dokument. Den innehåller en process för att identifiera vilka etiska problem som finns och om etiskgranskning eller prövning behövs. Om du kommer fram till att du behöver göra en etikansökan, ta först hjälp av följande generella dokument:

  1. En instruktion för hur ärendeprocessen går till, läs Ärendeprocessen
  2. En guide om hur ansökan görs, läs Guide för ansökan
  3. En presentation av hur man refererar till Forskningsetiska kommitténs beslut, läs Presentation av kommitténs beslut

Vi har även utformat mer specifik vägledning för olika typer av arbeten. Om du är:

  1. Student, läs ”Etiskgranskning av studentarbeten”
  2. Student som studerar förbättringsarbete, läs ”Etisk granskning av forskning om förbättringsarbete”
  3. ST-läkare som gör vetenskapligt arbete, följ länk.

Ansökningar om forskningsetisk granskning vid den lokala kommittén görs på samma blankett som till regionala etikprövningsnämnden, vilken kan hämtas här. Där finns det även snabblänkar till dokument som vägleder hur en bra ansökan skrivs.

Till blanketten bifogas forskningsplan, eventuell instrumentation (intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment etcetera.), brev till undersökningspersoner och dylikt. För studentarbeten ska handledaren ha gått igenom och undertecknat ansökan som ansvarig forskare. För forskning ska företrädare för huvudmannen dessutom underteckna ansökan. När det gäller Hälsohögskolan är vd företrädare för huvudmannen, men för studentuppsatser som ej är forskning kan avdelningschef företräda huvudmannen - enligt vd:s beslut. När det gäller ansökningar från landstinget sändes ansökan till Futurum, där av landstingsdirektören utsedd företrädare undertecknar denna.

Underskriven komplett ansökan skickas i pappersformat i ett (1) exemplar till Forskningsetiska Kommitténs sekreterare:  

Hälsohögskolans Forskningsetiska Kommitté
Att. Kajsa Linnarsson Hälsohögskolan 
Box 1026
551 11 JÖNKÖPING

Ansökningarna diarieförs och är därmed offentliga handlingar.

Dessutom ska komplett ansökan även skickas i elektronisk form, som bifogad fil med e-post, till kommitténs sekreterare kajsa.linnarsson@ju.se

Ansökan ska vara kommittén tillhanda 11 dagar före det sammanträde där ärendet behandlas, fredagen två veckor innan mötet hålls. Kommitténs yttranden bör kunna presenteras för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs

Kommitténs sammanträden

17 januari - ärende senast 5 januari
14 mars - ärende senast 3 mars
18 april - ärende senast 7 april
30 maj - ärende senast 19 maj

Sidan uppdaterad 2017-01-31

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information