Studentarbeten

Generellt gäller att studentarbeten i grundutbildning och på avancerad nivå inte är forskning och i normala fall inte heller kan prövas i regional nämnd. Givetvis ska god forskningsetik tillämpas även i dessa arbeten. Det är viktigt att handledaren bevakar att så sker. (För forskning som bedrivs av forskarstuderande gäller dock samma som för andra forskare.) EPN befattar sig därför i princip inte med studentarbeten utom då dessa genomförs inom ramen för forskningsprojekt under forskares ledning.

Ibland kan dock även examensarbeten ha sådan kvalitet att de kan utformas för att publiceras som en vetenskaplig artikel. Om ambitionen är att studien ska leda till publicering i vetenskaplig tidskrift kan denna dock kräva att studien ska ha föregåtts av forskningsetisk granskning, även där lagen inte kräver detta. I sådana fall krävs ett rådgivande yttrande. I normalfallet ska examensarbeten på grund- och avancerad nivå inte behöva underkastas sådan etikgranskning. Bedömning måste här göras av ansvarig handledare. Det är viktigt att dessa projekt normalt utformas så att etikprövning inte måste göras enligt lag. Dessutom kan handledaren (tillsammans med studenten) begära granskning i Forskningsetiska kommittén om det finns andra uttalade etiska problem som man önskar belysta. Handledaren (forskaren) skall då stå som huvudansvarig för ansökan, och studenten som medverkande.

Sidan uppdaterad 2016-02-02


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information