Offentliga föreläsningar

Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Här anslås programmet för kommande termin.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, kontakta:

Carl-Johan Svensson
036-10 13 77

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

Tid och plats

Sal Hc113 (entréhallen), Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna kommer i de flesta fall att streamas live via YouTube.

Till livestreamingen

Program

 • 1 september

  ”The truth is out there”

  – att utvinna värdefull kunskap ur stora datamängder (big data)Ulf Johansson, Professor i datavetenskap År 2012 utsåg tidningen Harvard Business Review datavetare till det ”sexigaste” yrket för 2000-talet. Man jämförde denna yrkesgrupp, som kan lirka ut värdefull och användbar information ur rörigt ostrukturerat datamaterial, med 1980- och 1990-talets kvantitativa analytiker på Wall Street. Ulf Johansson, professor i datavetenskap på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, introducerar dataanalys utifrån användandet av stora datamängder (Big Data) genom konkreta exempel hämtade från detaljhandel, sport och spel.
 • 15 september

  Invandrarna som byggde Sverige

  – med exempel från Småland och övriga landetAnders Johnson, Författare och journalist Anders Johnson är författare och journalist med ett stort antal böcker bakom sig, bland annat boken Invandrarna som byggde Sverige. Anders berättar om historiskt betydelsefulla invandrare, dess entreprenörskap och företagande i Småland och övriga delar av Sverige, från medeltidens köpmän från Hansan, över smeder från Vallonien och brittiska ingenjörer till många, många fler och mer sentida.
 • 29 september

  Arbetet med ”Korta vägen”

  – en genväg till arbetsmarknaden för utländska akademiker?Susanne Evertsson Grahn, Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk Många akademiker med utländsk bakgrund har svårt att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden utifrån den kompetens de besitter. För att förkorta tiden för inträde i ”rätt” yrke för dessa akademiker pågår ett projekt mellan Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet och en rad svenska lärosäten kallat ”Korta vägen”. Susanne Evertsson Grahn, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk berättar om arbetet med ”Korta vägen” på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.
 • 13 oktober

  Barns sexuella beteenden

  – från normalitet till tecken på övergreppÅsa Kastbom, Läkare på Universitetssjukhuset i Linköping, doktor i pediatrik Kunskap om barns sexuella utveckling är viktig inom många områden. Professionella förväntas ibland kunna bedöma om ett sexuellt beteende är normalt eller vanligt förekommande i en viss ålder eller inte. Den ökade medvetenheten om sexuella övergrepp mot barn under de senaste 20 åren har till viss del lett till en viss övertolkning av barns sexuella beteenden och behovet av att kunna bedöma om ett sexuellt beteende skulle kunna vara ett riskbeteende har ökat. Åsa Kastbom, läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping och fil. dr i pediatrik, har forskat kring området för att försöka identifiera vad som är ovanliga beteenden eller vad som är tecken på att barnet behöver utredas vidare.

 • 27 oktober

  Kultur på recept

  – återgång i arbete genom kultur?Inger Jansson, Lektor i arbetsterapi Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang o ch meningsfullhet. Inger Jansson, lektor i arbetsterapi, berättar om projektet ”Kultur på recept” där konceptet med kulturunderstödd rehabilitering användes för att hjälpa till att fylla glappet mellan sjukskrivning och återgång till arbete.
 • 10 november

  Mediers känsla för kön

  – hur medier framställer män och kvinnorAnja Hirdman, Docent, fil. dr i journalistik, Stockholms universitet Medier matar oss med olika ideal kring hur vi ska vara och vad vi bör och ska göra. Hur män och kvinnor skildras i medier är i detta en central fråga. I såväl texter som bilder presenteras kvinnor och män på högst olika vis. Anja Hirdman, docent vid Stockholms universitet, är en av pionjärerna inom detta forskningsfält. Hon har bland annat studerat hur familjen, män, kvinnor, sexualitet, samlevnad skildras i medier över tid. Har något egentligen hänt efter de radikala sextio- och sjuttitalen, där nya idéer och samhälleliga förändringar präglade Sverige, eller lever grundläggande mönster kvar?
 • 24 november

  Människan och ljuset

  – ljusets inverkan på livskvalitetAnnika Kronqvist, Universitetslektor i ljusdesign Ljus och belysning kan ha en positiv påverkan på människors livskvalitet och möjlighet till självständig interaktion med samhället. Allt från biologisk påverkan av ljustillgång till att artificiellt ljus i tredje världen kan förändra förutsättningarna för människors villkor där. Annika Kronqvist, universitetslektor i ljusdesign, Tekniska Högskolan vid Jönköping University, delger oss sin forskning som bland annat inriktas på att kartlägga relationen människa, ljus, färg och rum som grund för utformning av väl fungerande belysningsanläggningar.
 • 8 december

  Grafittins spänningsfält

  – att bekämpa, bejaka eller bemästra?Björn Jonsson, Fil. dr i socialt arbete, avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Graffiti väcker känslor. Inte sällan starka sådana. Björn Jonsson, fil. dr i socialt arbete, har följt dialogen mellan kommunala tjänstemän och graffitimålare i Jönköping sedan början av 2000-talet. Samma för- och emot-debatt tenderar att återkomma över tid. Positionerna blir lätt låsta. Bland tjänstemännen har Jonsson identifierat tre typer av stereotyper; ”bejakare”, ”bemästrare” och ”bekämpare”. Bejaka rna ser graffitin som en konstform, medan ”bemästrarna” vill begränsa graffitin till vissa platser. ”Bekämparna” ser graffittin mer renodlat som skadegörelse. I sin forskning tycker sig Jonsson se att det även bland motståndarna numera finns öppningar för just en mer nyanserad dialog. Att föreläsningen samarrangeras med just Jönköpings kommun kanske kan ses som ett bevis i sig för Björn Jonssons tes?Föreläsningen samarrangeras med Jönköpings kommun.

Sidan uppdaterad 2016-08-19

Sidan uppdaterad 2013-06-13