student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Begränsad ansökningstid

 • 2016-10-19
  E H Hügoths stiftelse delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring och förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet.
  Anslag beviljas i huvudsak till examensarbeten och studieresor samt till mindre och väl avgränsade arbeten och resor inom ett befintligt doktorandarbete.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-10-13
  Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2017, 10000 USD
  SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., har glädjen att för nittonde gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-10-05
  VANBRUUNS GULDSTIPENDIUM FÖR UTLANDSSTUDIER
  VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.Vi på VANBRUUN AB är mycket glada och stolta att över att kunna erbjuda denna möjlighet för studerande oavsett inriktning eller nivå. Vi uppmuntrar särskilt sökande vars studier kommer att äga rum utanför Europa men välkomnar alla oavsett studieland att söka.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-10-05
  Hedvig och Victor Renströms stiftelse, Skövde
  För studerande vid lärarutbildningen from årskurs två och som är född eller bosatt i Skaraborgs län.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-10-04
  Stipendium för studier inom området räntefri ekonomi
  JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.
  JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition, och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt i bedömningen. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-09-27
  Uppsatstävling för studenter

  För sjätte året i rad anordnar Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-05-12
  Smålands Gille i Stockholm
  Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2016 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2016 eller höstterminen 2016.
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.