Search toggle

Tidskriftsevaluering

Utvärdering av tidskrifters genomslagskraft är vanligt förekommande. Tidskrifternas kvalitet och prestige avses estimeras och resultaten är inte sällan en vägledande faktor i valet av tidskrift att skicka in sitt manuskript till.

Kontakt

Stefan Carlstein
stefan.carlstein@ju.se
036-10 10 15

Mått som ämnar kvantifiera tidskrifters genomslagskraft kan vara ett bland flera instrument för att identifiera viktiga tidskrifter samt vara vägledande i valet mellan ett antal potentiella tidskrifter att sända in sitt forskningsresultat till för bedömning och eventuell publicering. Utvärderingar av tidskrifter har på tveksamma grunder ofta används för att berömma den individuella artikeln. Men det följer naturligtvis inte att en artikel, publicerad i en högt citerad tidskrift, är mer citerad än en artikel publicerad i en tidskrift med lägre citeringsgrad. Vidare måste aktsamhet iakttas då nedanstående indikatorer inte är normaliserade, en tidskrift kan inte jämföras med en annan om de inte publicerar artiklar inom samma forskningsområde. Vidare är måtten utformade på ett sådant sätt att liknande fördelning mellan originalartiklar och reviewartiklar förutsätts (läs mer om evaluerande bibliometri). En annan vanlig invändning, som förvisso inte begränsar sig till denna typ av analyserade enheter, är att olika mått kan skapa olika rangordningar av samma mängd tidskrifter. I dessa fall får man ta ställning till om måtten är icke-robusta eller om de mäter olika aspekter på genomslag.

Med dessa förbehåll är det ändå intressant att undersöka hur tidskrifterna man vanligen läser och publicerar sig i faller ut i denna typ av undersökningar. Nedan ges fem olika källor som tillhandahåller evaluerande mått på tidskrifter: tre citeringsbaserade och två genererade av experterpaneler.

Indikatorer på tidskrifters kvalitet, baserat på citeringar:

Indikatorer på tidskrifters kvalitet, baserat på expertpaneler:

Sidan uppdaterad 2017-12-15


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information