Search toggle

Upphovsrätt

Vetenskaplig publicering har traditionellt inneburit att författare till artiklar överlåtit sina ekonomiska rättigheter till förlagen. För att publicera sina forskningsartiklar fritt måste man ta hänsyn till
upphovsrättsliga frågor och tidskriftsförlagens bestämmelser.

Kontakt

Stefan Carlstein
stefan.carlstein@ju.se
036-10 10 15

Allmänt om upphovsrätt

Upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över användningen av sitt verk men det måste ha verkshöjd, det vill säga verket måste på något sätt vara unikt, ha självständighet och originalitet. Upphovsrätten uppkommer automatiskt och varar under författarens livstid och 70 år därefter. Avtalsfrihet gäller och författaren måste bevaka sina rättigheter. Upphovsrätten uppdelas i den ekonomiska och den ideella rätten.

Den ekonomiska rätten kan överlåtas och innebär rätt att framställa exemplar av verket och rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten kan inte överlåtas, utan endast avstås. Den ideella rätten innebär rätt att bli angiven när ett verk görs tillgängligt för allmänheten och rätt att motsätta sig att verket ändras.

Open Access och förlagens copyrightavtal

När manus blivit accepterat för publicering i en tidskrift skriver författaren under ett publiceringsavtal. Detta avtal reglerar författarens rättigheter gentemot förlaget.  

För att kunna publicera sin artikel i ett öppet arkiv måste författaren säkerställa om förlaget tillåter detta och under vilka förbehåll. Uppgifter om förlagens policies kan hämtas från SHERPA/RoMEO . Här listas tidskriftsförlagen och deras copyrightavtal som en service till den som ska parallellpublicera i öppna arkiv. På tidskrifternas/förlagens webbplatser finns i allmänhet uppgifter om deras copyrightbestämmelser.

Förlagens bestämmelser skiftar och kan ibland vara svåra att praktiskt följa. Vissa förlag, såsom Elsevier, Blackwell och Springer, tillåter parallellpublicering under villkor att förläggarens PDF-fil inte får användas, att det finns en länk till tidskriftens/förläggarens hemsida och att källan, tidskriftens namn, volym, nr, och sidor, redovisas. Det som är mest problematiskt är att författaren själv måste skapa ett pdf-dokument av sin artikel som inte får innehålla förlagens slutliga layout.

Vissa tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering enbart av versioner före refereegranskningen. De anser att alla ändringar som sker med artikeln genom granskning (peer review) och bearbetning är förlagets och vill hävda sin ensamrätt till detta genom att inte tillåta publicering av förlagets pdf-dokument. I sådana fall innebär det att den version som publiceras i ett öppet arkiv är en pre-print som inte är identisk med slutversionen som publiceras i förlagets vetenskapliga tidskrift.

Det är också vanligt att förlagen har infört ett embargo som innebär att tidpunkten för parallellpubliceringen kan ske först efter 6, 12 eller så långt som 18 månader efter den officiella publiceringen.

Avtalslicens och avtalsmallar

Med licens menas rätten att i begränsade avseenden utnyttja en rättighet. I avtalet bestäms till vad och hur nyttjaren (t ex ett tidskriftsförlag eller allmänheten) kan använda artikeln. Det som står i avtalet är det som gäller oavsett om upphovsrättslagen säger något annat. Då varken överlåtelse eller upplåtelse inbegriper några formkrav är även muntliga avtal giltiga. Det är dock starkt rekommenderat att ingå ett skriftligt avtal. Det kan annars vara svårt att avgöra detaljerna i det avtal man har slutit.

Den ideella rätten stannar alltid kvar hos författaren till verket. Men man kan ändå behöva se till att försäkra sig om några ytterligare rättigheter och inte okritiskt skriva på förlagskontrakt. Det finns ett antal internationella avtalsmallar att använda för detta ändamål:

Science Commons / SPARC Addendum: Ett avtal som biläggs ett förlagsavtal. Det reserverar för författaren ett antal viktiga rättigheter, såsom rätten att parallellpublicera i ett öppet arkiv (som DiVA) och att göra och distribuera kopior för sin undervisning. Du kan få hjälp med att generera ett Addendum genom Scholar's Copyright Addendum Engine.

SURF/JISC "Licence to Publish": Det ger förlaget exklusiv rätt att publicera och sälja artikeln samt en del andra rättigheter av kommersiell art. Författaren behåller alla de rättigheter som ej specifikt överlåtits till förlaget. De viktigaste av de rättigheter författaren behåller är dessutom för säkerhets skull specificerade i licensavtalet.

Creative Commons: Med en Creative Commons-licens behåller du din upphovsrätt men upplåter åt andra, till exempel andra forskare, studenter och allmänhet, vissa definierade rättigheter. Det kan gälla material som du vill sprida fritt men ändå uppmärksamma på vilket sätt andra kan utnyttja det. Licenserna finns i många olika länder och på många språk. Du kan välja vilken typ av licens som passar just din publicering bäst, till exempel om du vill tillåta kommersiell användning eller ej.

Sidan uppdaterad 2016-09-15


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information