Search toggle

Mer om hänvisning i text

I den löpande texten anges författarens efternamn och publiceringsår så att läsaren kan identifiera källan och hitta den fullständiga informationen i den alfabetiska referenslistan. Om författarnamnet anges i texten utesluts det ur parentesen.

Om hänvisning görs till en viss sida, visst kapitel eller ett ordagrant citat, anges även detta inom parantesen. Se exempel under rubriken Att hänvisa till viss del nedan.

En författare

(Efternamn, år)

 • Enligt en tidigare undersökning (Persson, 2006) framkommer...

Om du skriver ut författarens namn i meningen behöver du enbart ange året inom parantes.

 • Persson (2006) anger att...

Om du skriver ut både författare och år i meningen behöver du varken ange författare eller år inom parantes.

 • 2006 utkom Perssons studie av…

Två författare

Ange alltid bägge namnen.

 • Ny teknik förändrar snabbt våra vardagsliv (Johnson & Magusin, 2005).
 • Johnson och Magusin (2005) hävdar att den snabba teknikutvecklingen…

Tre, fyra eller fem författare

Ange alla namn vid första tillfället. I följande hänvisningar anges endast den första författaren följt av et al. Detta är en förkortning av latinets et alii som betyder ”och andra”. Motsvaras närmast av svenskans m.fl.

Första texthänvisningen:

 • (McClave, Benson & Sincich, 2011)
 • McClave, Benson och Sincich (2011) visar…

Efterföljande tillfällen:

 • (McClave et al., 2011)
 • McClave et al. (2011) fann…

Sex eller fler författare

Ange endast den första författaren följt av et al.

 • (Smith et al., 2011)
 • Smith et al. (2011) fann…

Och eller &

Tänk på att i löpande text skrivs "och" mellan författarnamnen men i parentesen används et-tecknet (&).

 • Caldenby, Linde Bjur och Ohlsson (2006) visar…
 • Arkitekturen är en nyckel till stadens historia (Caldenby, Linde Bjur & Ohlsson, 2006).

Flera arbeten av samma författare samma år

För att skilja på verk som publicerats samma år av samma författare lägger man till en bokstav efter året. Ange a, b, och c etc. i den ordning som referenserna hamnar i referenslistan. I referenslistan alfabetiserar man verk av samma författare med samma år efter titeln.

 • (Kotler, 2005a, 2005b)
 • Kotler (2005b) framför att... Samma tankegångar ser vi även i Kotler (2005a).

Om man använder u.å. (utan år) skrivs ett streck ut på följande vis:

 • (Kotler, u.å.-a, u.å.-b)
 • Kotler (u.å.-b) framför att... Samma tankegångar ser vi även i Kotler (u.å.-a).

Organisationer som författare

Ibland fungerar företag, myndigheter, organisationer och liknande som författare. Dessa skrivs vanligen ut i sin helhet varje gång de citeras. Vissa grupper med välkända akronymer skrivs ut vid första tillfället med akronymen i hakparentes och förkortas sedan. Det ska vara lätt för läsaren att hitta hänvisningen i referenslistan och därför skrivs hela namnet ut där.

Första texthänvisningen

 • (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2007)

Efterföljande tillfällen

 • (SMHI, 2007)

Arbeten utan författare (inklusive rättsligt material)

Arbeten utan författare anges i den löpande texten med de första orden som används som uppslag i referenslistan. Vanligen är detta titeln. Använd citattecken runt titeln till en artikel eller ett kapitel. Kursivera titeln till en periodisk skrift, bok, broschyr eller rapport.

Författare med samma efternamn

Om referenslistan innehåller flera huvudförfattare med samma efternamn måste man skilja dessa åt genom att ange förnamnsinitial i den löpande texten.

 • Om kontraktsbrott skriver J. Ramberg (2006) att... ...vilket även framförs av C. Ramberg (2005).

Flera arbeten i samma parentes

Om man hänvisar till flera arbeten vid ett och samma tillfälle anges dessa i alfabetisk ordning efter författaren och sedan i kronologisk ordning. Semikolon sätts mellan referenserna.

 • Meurling för fram tankar om könsroller och skönhetsideal (1999, 2003)
 • Människans strävan efter ett perfekt yttre kan ta sig många uttryck (Eco, 2005; Johansson, 2006; Thulin, 2000, 2004)

Andrahandskälla

Man bör så långt det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som man själv inte läst men som finns omnämnd i den källa man använder. Enligt APA anges i texten namnet på ursprungskällan och citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

 • Åsikten har framförts att detta stämmer (Wideberg refererad i Hagström, 2005).
 • Widerberg (refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att...

Webbplatser

En webbplats ska citeras utifrån hur referensen i referenslistan har konstruerats. Vanligtvis står en organisation bakom en webbplats vilket innebär att man citerar källan med organisationen som författare samt årtal (se 'Organisationer som författare' ovan).

 • (Högskolebiblioteket i Jönköping, 2007)

Uppslagsord i uppslagverk och lexikon

Om man i referenslistan har sorterat in ett uppslagsverk eller lexikon på uppslagsordet snarare än författare (se exempel här) ska man i texten ange uppslagsordet och året inom parantes:

 • Begreppet definieras därför sålunda (Behaviourism, 1986).   

Personlig kommunikation

Hit förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten. Ange så exakt datum för kommunikationen som möjligt samt även förnamnsinitial.

 • (B. Andersson, personlig kommunikation, 15 juli, 2007)

Att hänvisa till viss del (citat, tabell, figur m.m.)

Hänvisar man till en viss del av ett arbete ska detta framgå. Man ska alltid ange sidan eller sidorna när det gäller direkta citat samt till tabeller, figurer och ekvationer:

 • (Larsson, 2011, s. 27)
 • (Augustsson, 2007, s. 50-51)

Om man med egna ord anger vad som står på en viss sida i en källa, vad som kallas för parafrasering eller indirekt citat, är det rekommenderat att också ange sidan, men det är inte tvingande enligt APA. 

Om man för tydlighetens skull vill hänvisa läsaren till en specifik del av en källa, t ex ett avsnitt eller kapitel, som inte är ett direkt citat, en tabell, figur eller ekvation, kan man göra det. Det är dock inte något tvingande: 

 • (Crouch, 2005, kapitel 4)

Direkta citat ska vara ordagranna. Korta citat på mindre än 40 ord (eller ca 1-3 rader) skrivs direkt i den löpande texten med citattecken. Längre citat läggs fristående med fem mellanslags indrag (eller 1,3 centimeter) från vänstermarginalen. Uteslut citattecken.

Se vidare kring detta på APA Style Blog härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inkludering av sidnummer) och här (hänvisa till viss del av text).

Sidan uppdaterad 2019-02-27

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information