Search toggle
Foto: Niklas Lehto

Vancouversystemet

Vancouversystemet, även kallat siffersystemet, har utarbetats av The International Committee of Medical Journal Editors.

Kommitten höll ett möte i Vancouver 1978 som resulterade i Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, den officiella riktlinjen för Vancouversystemet.

Dokumentet nedan bygger på dessa riktlinjer.

Tänk på att de beteckningar som används i referenserna (sidor, kapitel, redaktör och så vidare) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk som refererat material är skrivet på. Exemplen nedan utgår från att man skriver sitt arbete på engelska.

Så kan biblioteket hjälpa dig med referenser

På de här sidorna hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste systemen. Vi rättar inte dina referenser, men kan vägleda dig utifrån den information vi sammanställt här.

Kontakta oss via Fråga biblioteket.

Du kan också boka tid med Studieverkstaden. Läs mer här.

Hänvisningar i text

I den löpande texten anges referenserna i texten med siffror i parentes eller hakparentes i den ordning de uppträder första gången i texten. Förekommer samma referens flera gånger så redovisas den med samma nummer som den första gången.

Exempel
Rapid malaria diagnosis, a key component of malaria control strategies, is hampered by the expense and training requirements of reliable microscopy (1). Rapid malaria antigen tests may improve the diagnosis of malaria in the rural tropics (2-3). After 1 h training 64 village health volunteers from rural Laos, with no previous laboratory experience, performed two malaria rapid diagnostic tests accurately (1, 4).

Referenslista

Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med här.
Referenserna presenteras i nummerordning sist i dokumentet och varje referens innehåller normalt: Författare, titel och utgivningsinformation.

Författare och redaktörer

Ange de första sex författarna. Vid flera än sex författare låt den sjätte författaren följas av ”et al.”. Ange efternamn och förnamnsinitial. Separera författarna med komma. Skriv ut hela namnet på organisationer, myndigheter och liknande. Redaktörer placeras i samma position som författare med editor/editors eller redaktör/redaktörer efter namnen.

Titlar

Enbart det första ordet i titeln, person- och organisationsnamn, och akronymer (som FN, HIV, DNA etc.) skall skrivas med inledande versal. Undertitel skall inte börja med versal. Namn på tidskrifter förkortas enligt ett standardiserat system (Index Medicus) som kan återfinnas på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.

Utgivning

För böcker anges ort, förlag och utgivningsår. För tidskriftsartiklar anges volym, nummer utgivningsår, samt sidor. Om en tidskrift har löpande paginering genom en hel volym kan månad och nummer utelämnas. För dagstidningar anges utgivningsdatum samt sidor. För artiklar som är accepterare för publicering men ännu ej publicerade anges ”in press”.

Exempel på referenser

Böcker

Författare AA. Titel. Utgivningsort: Utgivare; Publiceringstid.

Bok
Sävenstedt S, Zingmark K, Sävenstedt G.E-hälsa i vård och omsorg av äldre: teknik, etik och praktik.Lund: Studentlitteratur; 2007.

Bok i ny upplaga
Sherlock S, Dooley J. Diseases of the liver and biliary system. 11th ed. Oxford: Blackwell Science; 2002.

Bok med redaktör
Aron JL, Patz JA, editors. Ecosystem change and public health: a global perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2001.

Kapitel i bok
Svensson L. Skills in learning. In: Marton F, Hounsell D, Entwistle N, editors. The experience of learning. Edinburgh: Scottish Academic Press; 1984. p. 56-70.

Trost J. Sambo som social institution. In: Bäck-Wiklund M, Johansson T, editors, Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och Kultur; 2003. p. 63-82.

Bok med organisation som författare
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development,1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

Byggforskningsrådet. Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel från 16 kommuner. Stockholm: Byggforskningsrådet; 2000.

Tidskriftsartiklar

Författare AA, Författare BB, Författare CC. Artikelns titel. Tidskriftens titel. Publiceringsår;volym(nummer):sidor.

Tidskriftsartikel, löpande paginering
Blitz CL, Mechanic D. Faciliatiors and barriers to employment among individuals with psychiatric disabilities: a job coach perspective. Work. 2006;26:407-419.

Tidskriftsartikel, paginerad per nummer
Bell V. On the critique of secular ethics: an essay with Flannery O´Connor and Hannah Arendt. Theory, Culture & Society. 2005;22(2):1-27.

Tidskriftsartikel, fler än sex författare
Mayxay M, Newton PN, Yeung S, Pongvongsa T, Phompida S, Phetsouvanh R, et al. Short communication: an assessment of the use of malaria rapid tests by village health volunteers in rural Laos. Trop Med Int Health. 2004;9(3):325-9.

Dagstidningsartiklar

Med författare, paginering per del
Anderberg T. Tonsättare intill randen av kaos. Dagens Nyheter. 2007 5 juli;Kultur:4-5.

Utan författare, löpande paginering
Vågkraftsprojekt visar potential. Jönköpings-Posten. 2007 5 juli:11.

Övrigt material

Forskningsrapporter
Miyamoto D, Whittaker DH. The book publishing industry in Japan and the UK. Cambridge: ESRC Centre for Business Research; 2005. ESRC Centre for Business Research Working Paper Series, No. 309.

SOU, Ds, riksdagstryck och lagar
Eftersom Vancouverstilen är skriven utifrån ett amerikanskt perspektiv är det svårt att hitta exakta hänvisningar för hur svenskt rättsligt material och material från Sveriges riksdag och regering ska refereras. Nedan följer förslag på hur referenserna kan skrivas.

SOU och Ds
SOU och Ds behandlas som en rapport med organisation som författare om det finns en tydlig kommitté eller liknande som utfört utredningen. Saknas detta behandlas de som en skrift utan författare.

Havsmiljökommisionen. Havet: tid för en ny strategi: betänkande. Stockholm: Fritze; 2003. Statens offentliga utredningar 2003:72

Från socialbidrag till arbete: betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete.  Stockholm: Fritze; 2007. Statens offentliga utredningar 2007:2.

Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning: en kunskapsöversikt. Stockholm: Finansdepartementet; 2007. Ds departementsserien 2007:21.

Riksdagstryck
Tillsyn över hundar och katter. Stockholm: Jordbruksdepartementet; 2007. Regeringens proposition 2006/07:126.

Lagar, författningar
I vissa avseenden skiljer sig hanterandet av juridiskt material från andra typer av material. Generellt kan man säga att författningar och andra lagar bör innehålla populär eller formell titel/namn på lagen tillsammans med publiceringstid och om var lagen är publicerad. För svenska förhållanden skulle det kunna se ut på följande sätt:

Personuppgiftslag (SFS 1998:204). Stockholm: Justitiedepartementet.
alternativt
SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag (SFS). Stockholm: Socialdepartementet.
alternativt
SFS 1947:529. Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag. Stockholm: Socialdepartementet.

Konferensbidrag
Lambertz, G. “Honour killing” and their export to the west. In: Modvar E, Lødrup P, editors. Family life and human rights: papers presented at the 11th World Conference of the International Society of Family Law. Oslo: Gyldendal; 2004. p. 417-426.

Konferenspublikation
Modvar E, Lødrup P, editors. Family life and human rights: papers presented at the 11th World Conference of the International Society of Family Law. Oslo: Gyldendal; 2004.

Uppslagsverk och lexikon
Uppslagsordet inkluderas även i referensen:
Stedman's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.

Elektroniska källor
För elektroniska källor är det viktigt att ange var man har funnit dokumentet (t ex. URL-adressen) och vilket datum dokumentet lästes.

Rapporter
Sundström, G Malmberg, B. Omsorg människor emellan: en översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006 [läst 2007-07-04].
Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-756.

Webbplatser
Swedish health care: fact sheet. Stockholm: Swedish Institute; 2007 [cited 2007 July 4].
Available from: http://www.sweden.se/


Sidan uppdaterad 2018-09-24

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information