• Maria Bäcke

  Maria Bäcke

  Programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD.
  Visa mer

  Maria Bäcke är programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) och biträdande handledare för Asia Della Rossa. Hennes avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011), skriven inom Teknovetenskapliga studier, fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Nu fokuserar hon på ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter och kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier i såväl fiktivt som icke-fiktivt material relaterat till digitalisering och lärande, exempelvis processerna bakom valet av digital teknik i skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där hon drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data” i form av dataägande och informationsinsamling.

 • Linus Salö

  Linus Salö

  Sociolingvist och flerspråkighetsforskare. Han är docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.
  Visa mer

  Salös forskning handlar om språk i samhället – språklig praktik, språkideologi och språkpolitik inom olika samhällssfärer såväl i historiska som i nutida perspektiv. Exempel på några nyliga kunskapsintressen är nationella minoritetsspråk i Sverige, modersmålsundervisning och den hårdföra försvenskningspolitik som historiskt förts mot den meänkielitalande minoriteten. Ett annat framträdande forskningsobjekt är vetenskapen och universitetens väl och ve. Inom ”forskning om forskning” har Salö intresserat sig för språkanvändning i akademiska nyckelpraktiker, den akademiska kunskapens verkningar i samhället och humanioras plats i svensk kunskapspolitik. Salö är affilierad med utbildningssociologiska och vetenskapshistoriska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet respektive Kungliga Tekniska högskolan. Han är också Stockholms universitets representant i tankesmedjan Humtank.

 • Anette Svensson

  Anette Svensson

  Lektor i engelska med inriktning mot litteraturdidaktik, Malmö universitet och Jönköping University
  Visa mer

  Jag är docent i Litteraturdidaktik. Jag är utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och har tidigare arbetat som gymnasielärare både inom kommunala gymnasieverksamheten inklusive Komvux och på folkhögskola. Jag har en doktorsexamen från Umeå universitet i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning med avhandlingen A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation in Australian Migration Literature, som fokuserar på hur kulturella faktorer översätts från ett kulturområde till ett annat.

  Min aktuella forskning ligger främst inom det litteraturdidaktiska fältet där forskning om såväl textuniversum som berättelser i olika estetiska och mediala uttrycksformer, samt hur dessa kan tillämpas i en utbildningskontext utgör centrala delar. Mina forskningsprojekt är praktiknära med fokus på såväl grundskola och gymnasieskola som på lärarutbildning.

  Jag medverkar i CuEEd-LL i egenskap av handledare till Björn Bradling.

 • Anna Wärnsby

  Anna Wärnsby

  Associate Professor in English.
  Visa mer

  Anna Wärnsby, PhD, is an Associate Professor in English. Her current research focus is on academic literacy, academic writing, situated orality, assessment, English subject didactics, and linguistics. She is a board member of the CuEEd-LL Research school and one of the guest editors for the coming special issue of EDUCARE, “Culture on the Move: Towards Empowering Learners through Language and Literature” (https://ju.se/center/cueed-ll/en/activities/2022-08-16-call-for-papers-culture-on-the-move.html).