Tesfaye Ayele

Doktorand vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet

Jag har undervisat i engelska, mestadels i Addis Abeba, Etiopien, främst på gymnasienivå men även på grundnivå. Mitt arbete som engelsklärare har fokuserat på både språkkunskaper och litteraturvetenskap. Jag har även lärt ut engelska som akademiskt ämne till första- och andraårsstudenter på universitetet, en erfarenhet som har gjort mig mer medveten om de utmaningar som studenter står inför när de använder engelska. I akademiska sammanhang är engelska ett andraspråk för de flesta. Dessutom har jag undervisat i engelskspråkig litteratur för gymnasieelever, där jag inte bara behandlat frågor som rör engelska som andraspråk utan även frågor om översättning och kulturell överföring och utbyte.

I min doktorsavhandling vill jag studera hur språk- och litteraturbaserad utbildning historiskt sett har använts för att försvaga kulturellt inflytande, snarare än att fungera som kulturellt möjliggörande för individer. Afrikansk litteratur som utforskar det koloniala utbildningssystemet ger många insikter i denna historiska verklighet. Min hypotes är att de romaner som valts ut för min studie inte bara kommer att avslöja förtryckande pedagogiska normer och praktiker som bör undvikas, utan också kommer att hjälpa oss att identifiera egenskaper relaterade till studentupplevelser och kulturell översättning som kan vara meningsfulla för utvecklandet av kulturellt möjliggörande utbildning.

Porträtt Tesfaye Woubshet Ayele
2022-03-25