Forskningsfinansiärer

AFA Försäkring

AFA Försäkring ger anslag till fristående projekt eller till projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa samt tillämpning och kommunikation av forskningsresultat.
Besök AFA Försäkring här.

Forte

Forte (tidigare FAS) är en förkortning av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning vilket gör att resultaten både kommer forskningen och samhället till nytta.
Besök Forte här.

Handelsbankens forskningsstiftelser

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.
Besök Handelsbankens forskningsstiftelser här.

KK-stiftelsen

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt genom kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen arbetar för att näringsliv, högskolor, universitet och instititut ska samproducera kunskap och kompetens och fokuserar sin verksamhet kring fem områden; Högre utbildning och forskning, IT och lärande, Kompetensutveckling för näringslivet, Sjukvård och hälsa, Upplevelse samt Utveckling av produkter.
Besök KK-stiftelsen här.

Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Besök Riksbankens Jubileumsfond här.

Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.
Besök ESF-rådet här.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Besök Vetenskapsrådet här.

Vinnova

VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och har i uppgift att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta sker bland annat genom finansiering av behovsmotiverad forskning, utveckling av effektiva innovationssystem samt spridning av forskningsresultat till såväl utövare som allmänhet.
Besök Vinnova här.

Wallenbergsstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.
Besök Wallenbergsstiftelserna här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20