AFA Försäkring

AFA Försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger anslag till fristående projekt eller till projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa samt tillämpning och kommunikation av forskningsresultat.

Forte

Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tidigare FAS) är en förkortning av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning vilket gör att resultaten både kommer forskningen och samhället till nytta.

Handelsbankens forskningsstiftelser

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt genom kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen arbetar för att näringsliv, högskolor, universitet och institut ska samproducera kunskap och kompetens och fokuserar sin verksamhet kring fem områden; Högre utbildning och forskning, IT och lärande, Kompetensutveckling för näringslivet, Sjukvård och hälsa, Upplevelse samt Utveckling av produkter.

Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Vinnova

VINNOVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett statligt verk under Näringsdepartementet och har i uppgift att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta sker bland annat genom finansiering av behovsmotiverad forskning, utveckling av effektiva innovationssystem samt spridning av forskningsresultat till såväl utövare som allmänhet.

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.