Myndigheter och råd

Nedanstående myndigheter intresserar sig för skilda aspekter av vuxnas lärande och livslångt lärande, exempelvis i form av skolutveckling, flexibelt lärande, validering, utvärderingar med mera.

Arbetsförmedlingen

I uppgifterna ingår att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, religion, och trosbekännelse, funktionshinder samt sexuell läggning så att alla arbetssökande får samma möjligheter att erhålla ett arbete. Dessa uppgifter genomförs bland annat genom utbildningsinsatser. Besök Arbetsförmedlingens hemsida här.

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet har av staten anförtrotts att fördela statsbidrag till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, att följa upp och utvärdera verksamheten samt att lämna budgetunderlag och årsredovisningar. Rådet ska analysera den fortsatta utvecklingen av statens, landstingens och kommunernas stöd till studieförbunden och folkhögskolorna, analysera hur statsbidragen använts samt hur verksamheten utvecklats i studieförbunden och folkhögskolorna i relation till statens syften med stödet till folkbildningen med särskilt fokus på de prioriterade grupperna samt rådets nya statsbidragskriterier.
Besök Folkbildningsrådets hemsida här.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar även statsbidrag till de olika utbildningsanordnarna. Till Yh-myndighetens uppgifter hör också att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens.
Besök Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida här.

Regeringen

Regeringens uppdrag är att styra Sverige. På regeringens hemsida kan du söka efter olika former av rättsinformationsdokument, t.ex. propositioner och SOU:er, informationsmaterial samt andra dokument. Vissa publikationer går att ladda ner direkt i PDF-format, andra beställs i tryckt format eller köps från bokförlag.
Besök regeringens hemsida här.

Region Jönköpings län

Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län en egen region. Den nya
organisationen får ett brett uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning, och även för att samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad. Det innebär också att Regionförbundet och Landstinget blir en organisation och byter namn till Region Jönköpings län.
Besök Regions Jönnköpings läns hemsida här.

Skolverket

Skolverket ansvarar för Sveriges förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Verket ska aktivt bidra till att uppnå de nationella målen som är uppställda för de olika skolområdena. Myndigheten ska granska och värdera utbildningen, stimulera utvecklingen och kontrollera hur utbildningsväsendet lever upp till lagar och förordningar.
Besök Skolverkets hemsida här.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har övertagit all verksamhet inom Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten (SPM) och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS). Myndigheten arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.
Besök Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida här.

Statens kulturråd

Kulturrådet verkar för att utveckla samspelet mellan statliga, regionala och kommunala insatser för att slå vakt om en nationell kulturpolitik. Statens kulturråd har också ett uttalat intresse i lärcentrafrågor, då dessa ofta sammankopplas med bibliotek.
Besök Statens kulturråds hemsida här.

Sveriges ramverk för kvalifikationer

Under 2012 skapade Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan denna gemensamma webbplats för både EQF och QF-EHEA (Bolognaprocessen). På denna webbplats finns bakgrundsmaterial, relevanta länkar, informationsmaterial och fortlöpande uppdatering av ramverkens utveckling och användningsområden. Högskoleverket upphörde som myndighet 2013-01-01 och de delar av Högskoleverkets uppdrag som rör Bolognaprocessen har nu den nya myndigheten Universitet och högskolerådet övertagit.
Besök Sveriges ramverks hemsida för kvalifikationer här.

Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tillväxtanalys är en statlig myndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Myndigheten inledde sin verksamhet 2009 i samband med att ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, och Glesbygdsverket lades ner. Tillväxtanalys arbetar med utvärderingar, analyser och statistik inom området tillväxtpolitik.
Besök Tillväxtanalys hemsida här.

Universitetskanslerämbetet

Universitetskanslersämbetet har tagit över stora delar av de verksamheter som tidigare låg under dåvarande Högskoleverket. Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik och uppföljning på högskoleområdet.
Besök Universitetskanslerämbetets hemsida här.

Universitets- och högskolerådet

Den 1 januari 2013 startade Universitets- och högskolerådet sin verksamhet och tar över efter det som tidigare var VHS. Universitets- och högskolerådet arbetar bland annat med antagningsregler och antagning till högskolor och universitet, högskoleprovet och information om högskolestudie, bedömning av utländsk utbildning, samt information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet. Universitets- och högskolerådet har också tagit över vissa uppgifter efter det som tidigare var Internationella programkontoret.
Besök Universitets- och högskolerådets hemsida här.

Valideringsinfo

Valideringsinfo är en webbportal som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skolverket, och Universitets- och högskolerådet. Webbportalen ska samla information om validering, både validering av reell kompetens och bedömning av utländsk utbildning.
Besök Valideringsinfos hemsida här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20