ActivAge

ActivAgeöppnas i nytt fönster är en nätverksgrupp som består av Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation, institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget. Nätverket har ambitionen att genom projekt och forskning vidareutveckla kunskaperna om äldres lärande.

FoU Skola

En skola på vetenskaplig grundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

Nätverket för kommunala lärcentra, Nitus

Nitus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Nätverket för kommunala lärcentra) är en samverkansorganisation för att göra högskoleutbildning tillgänglig utanför högskoleorterna. Nitus har som syfte att stödja och utveckla ett nätverk av lärcentra i deltagande kommuner och att skapa goda möjligheter för kommuninvånare att delta i högre utbildning på hemorten.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL

NVL länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär ett nätverk som strävar efter att främja det vuxna och livslånga lärandet i Norden. Detta sker bland annat genom ett nordiskt samarbete, där man förmedlar och delar erfarenheter och innovationer, lyfter fram nordisk expertis och skapar nya samarbetsmodeller.

Nätverk för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen, SiV

Det nationella nätverket SiVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.

Nätverk för administratörer inom vuxenutbildningen, ViSa

ViSaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster syfte är att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildningen. De vill verka för kreativ fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling samt skapa förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät.

ReferNet

ReferNetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett europeiskt nätverk som arbetar med att samla in, analysera och sprida information om yrkesutbildning. Nätverket har inrättats av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training).

ViS nätverk för matematiklärare

Matematikundervisningens förutsättningar och behov behöver bevakas och ny pedagogik uppmärksammas och spridas. ViS nätverk för matematiklärarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vill också bevaka och sprida ny forskning inom matematikens område.

Westum

Westumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett nätverk av cirka 5 lärcentra i Västra Götalandsregionen och Halland som arbetar för att främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla lämpliga tjänster för sina medlemmar.