Formellt, icke-formellt och informellt lärande

Satya Brink kopplar tre former av lärande till olika tidsperioder i livet. Denna strukturering av lärande utgör en bra grund för diskussion om den fortsatta utvecklingen.

Inom livslångt lärande talas det ofta om tre olika former av lärande:
formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Att dela
in verkligheten i kategorier är inte representativt, eftersom alla
delar hör ihop och ingår i samma helhet. Samtidigt kan en uppdelning
göra oss medvetna om delarnas karaktär, hur olika delar förhåller sig
till varandra och om det finns områden som vi skulle kunna
vidareutveckla.

Läs hela reportaget här.

2018-01-02