Utkast till modell för utvecklad styrning av universitet och högskolor klar

Utredningen "Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten", STRUT, ska vara klar i december. Nu har utredaren presenterat ett första utkast till vad man vill ändra på.

"På ett övergripande plan finns ett antal brister som hämmar lärosätenas möjlighet att vara starka, ansvarsfulla och på bästa sätt utföra sina uppdrag. Styrningen upplevs vara alltför kortsiktig, svagt samordnad, generell och konkurrensbaserad. Följden blir enligt vår mening att dagens styrning inte tillvaratar den potential som finns i den svenska högskolesektorn", står det i förslaget.

Statens offentliga utredningars särskilda utredare Pam Fredman fick i april förra året uppdraget att göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Syftet är att "ut­veck­la styrningen så att den effek­tivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av värl­dens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kun­skaps­nation, där hög­kvali­tativ forskning, högre utbildning och innovation leder till sam­hällets utveckling och välfärd, närings­livets konkurrenskraft och svarar mot de sam­hälls­ut­ma­ningar vi står inför, både i Sverige och globalt".

"För TCO:s del står det klart vad som är det viktigaste utvecklingsområdet för den högre utbildningen: att högskolan måste spela en större roll i det livslånga lärandet", skriver Åsa Odin Ekman för TCO.

Läs mer: Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor.

Läs Åsa Odin Ekmans text på TCOs hemsida.

2018-01-24