"Den praktiknära forskningen ska ha samma dignitet som den kliniska forskningen

Idag presenterade utredare Cecilia Christersson "Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan". – Det här känns som en oerhört viktigt pusselbit i att både fortsätta stärka skolresultaten i svensk skola men också att se till att stärka kvaliteten i lärarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Utredningen, som är på knappt 200 sidor, har bland annat strävat efter att kartlägga den samverkan som redan finns mellan lärosäten och skolhuvudmän. Det finns 28 lärosäten i Sverige som har lärar- och förskollärarutbildning och hälften av dem har fått bidra med sina erfarenheter och sitt arbetssätt i utredningen. En av slutsatserna efter kartläggnintgen var att det ser väldigt olika ut, det gick inte att hitta en gemensam modell som alla använde sig av.

– Det finns ett stort fokus bland både skolhuvudmän och lärosäten att se betydelsen av praktiknära forskning och att hitta olika samverkansformer för att det ska komma till stånd, säger Cecilia Christersson, utredare.

För att samverkan kring den praktiknära forskningen verkligen ska generera förbättringar i skolan och på lärarutbildningen krävs det enligt utredningen ett etablerat systematisikt kvalitetsarbete, en tydlig process för praktikutvecklande forskning, forskningsmetoder som involverar lärare, att lärarstudenterna deltar i FoU under sin VFU och att man kontonuerligt gör utvärderingar och uppföljningar.

Utredningen understryker också vikten av ett öppet vetenskapssystem och att arbetet med det påskyndas. Andra saker som poängteras är att ytterligare integrera forskningen i VFU och att regeringen bör se över examensbeskrivningarna för både lärare och förskollärare.

Man föreslår ökade anslag till Skolforskningsinstitutet för att bland annat utveckla en nationell webbplats och en databas kring ämnet. Cecilia Christersson efterlyser också en överblick över finansieringen till praktiknära skolforskning och att tilldelningen av forskningsmedel görs i proportion till hur stora utbildningsvolymerna är.

– Vi skulle vilja att den praktiknära forskningen inom skolområdet har samma dignitet som den kliniska forskningen, både vad gäller resurser och ett erkännande generellt i verksamheterna, säger hon.

 

Se Cecilia Christerssons presentation här (24 min).

Läs hela utedningen här.

2018-03-06
2018-03-06