Slutrapport Folkbildningen uppfyller sina syften men behöver nå nya målgrupper

Nu har Statskontoret lämnat in sin slutrapport till utvärderingen "En folkbildning i tiden – en utvärdering utifrån syftena med statsbidraget". Det är i mångt och mycket positiv läsning men Statskontoret pekar även ut områden som behöver förbättras.

Statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund ska bidra till att

  • stärka och utveckla demokratin
  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Det gör det enligt Statskontorets utvärdering. De skriver bland annat:
"Folkbildningens pedagogik stärker självförtroendet och förmågan att prestera. Det ger i sin tur mod att utbilda sig och engagera sig i samhället. Pedagogiken främjar även en ökad tolerans och öppenhet mot människor med annan bakgrund och andra erfarenheter.
Folkbildningen bidrar också till att utjämna utbildningsklyftor genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för dem som inte har lyckats i det ordinarie skolväsendet. Deltagare på folkhögskolornas allmänna kurs går vidare till eftergymnasiala studier och tar en eftergymnasial examen i nästan samma utsträckning som jämförbara deltagare på Komvux."

Men det finns självklart utrymme för förbättringar. En sak som utrednignen pekar på är att trots den mångfald av människor som söker sig till folkbildningen så finns det ämnen där elevgruppen är allt för homogen. Det gäller till exempel estetiska ämnen och kultur, där det finns få deltagare med utländsk bakgrund. Rapporten tar även upp det pressade ekonomiska läge som många fölkhögskolor befinner sig i.

 

Läs hela rapporten här.

2018-04-19
2018-04-19