SFI-granskningen efterlyser mer utmaningar

I sin granskning av undervisningen i svenka för invandrare fastslår Skolinspektionen bland annat att verksamheten skulle behöva individanpassas mer, särskilt för att ge studievana elever tillräckliga utmaningar.

Skolinspektionen har granskat 15 verksamheter hos 12 huvudmän och poängterar att det inte går att dra allt för långtgående nationella slutsatser av materialet. Studien bygger till stor del på lektionsobservationer, totalt 42 tillfällen, och man har besökt skolor från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder, så väl småorter som storstadskommuner. Fokus har varit på studieväg 2 och 3 och kurserna C och D, det vill säga elever som har någon utbildning med sig sedan tidigare.

Det man framför allt trycker på i sin granskning är att individanpassningen av undervisningen måste bli bättre: "Skolinspektionen ser att graden av individanpassning kring undervisningens arbetssätt generellt sett är låg. Även om det förekommer i enstaka verksamheter att eleverna utför olika arbetsuppgifter utifrån egen planering, så är det typiska att alla elever arbetar med samma uppgifter på lektionerna."

Intervjuer med lärarna visar också på problemet med att individanpassa undervisningen: "Det finns lärare som uppger att det är svårt att ge eleverna utforskande och utmanande arbetsuppgifter, där de exempelvis får i uppgift att på egen hand söka fakta om ett visst ämne. Lärarna menar att detta bland annat beror på att eleverna är vana att få all information av sina lärare i hemlandet. Lä- rarna menar också att det är svårt att hinna med att individanpassa arbetsuppgifterna. Det finns ingen tid avsatt för att arbeta med de individuella studieplanerna eller för att genomföra mentorssamtal med eleverna. Lärarna uppger att det inte heller finns några direktiv inom verksamheten som talar om för lärarna hur de ska arbeta med de individuella studieplanerna."

Det behövs mer utmaningar för de elever som kommit långt och/eller har stor erfarenhet av studier sedan innan: "Vi ser exempelvis undervisning inom både C- och D-kursen vid studieväg 3 där eleverna genom väldigt enkla formulär ombeds fylla i vardagsbegrepp och fraser. Eleverna får förvisso genom sådan övningar möjlighet att träna på glosor som har koppling till en kontext knuten till vardagslivet, men det går också att diskutera hur pass engagerande och utmanande ur ett kognitivt och språkligt perspektiv en sådan övning är för elever som är förhållandevis studievana och som kommit en bra bit på väg i sin språkutvecking."

Skolinpspektionen har granskat sfi tidigare men förutsättningarna har ändrats en hel del sedan den senaste granskningen 2011.

"Fortsatt är också andelen behöriga lärare inom svenska för invandrare låg: år 2017 låg den på 36 procent. Om vi därvid tittar på måttet andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen så kan vi se att den andelen har sjunkit och är den lägsta på över tio år. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är lägst i utbildningar som upphandlats av kommunerna jämfört med kommunernas egna utbildningar: 65 procent jämfört med 73 procent."

 

Läs hela publikationen här.

Läs också:

Om flerspråkighet, halvspråkighet och modersmålsundervisning.

Talent management – så möter du dem som kan mer än du.

2018-04-23
2018-04-23