Arena for co-production är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring co-production inom hälsa och välfärd, arrangerat av Centre for Co-production.

Välkommen den 20 oktober

Under rubriken "I ögonhöjd" kommer vi bland annat att prata om tillit, som är en viktig förutsättning för samskapande möten. Under dagen blir det många spännande möten med forskare, patienter och samverkanspartners, som ger sina infallsvinklar på hur man skapar förutsättningar för tillit.

Webinariet är en blandning mellan panelsamtal och filmer. Deltagarna har själva möjlighet att påverka programmet genom frågor och inspel i chat, Q&A. Deltagarna medverkar inte med kamera. Panelsamtalen kommer att teckentolkas och filmerna är textade. Webinariet är kostnadsfritt.

Inbjudan som pdf >> Pdf, 190.7 kB.


Axplock från programmet

Kl. 9-12
Yrkesroller kontra levd erfarenhet. Genom ett par olika exempel belyser Johan Arvidsson och Charlotte Arvidsson vikten av lyhördhet och mod. Vi berör också de emotionella aspekter som kan uppstå när man jobbar i co-production.

Att mötas i ögonhöjd. Med utgångspunkt i visionen om ett medmänskligare samhälle och fokus på behoven hos de man finns till för, arbetar stiftelsen Bräcke diakoni med samkapande på olika nivåer: Under webinariet berättar personal och patienter från Bräcke om välfärdsinnovationer tillsammans med brukare, patienter och närstående, utveckling av förbättringsstöd för samskapande och forskning om framgångsfaktorer och utmaningar med samskapande.
Thomas Schneider, Lotta Forsberg, Rakel Lornér, Sara Dahlin med flera.

Vi får en hälsning från ShareMusic som arbetar utifrån visionen att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

Sista halvtimmen före lunch berättar tre av doktoranderna på Jönköping Academy (JA) om sina studier:
Malin Holmqvist: Blir uppföljningen kring läkemedel till äldre säkrare om den samskapas i en sammanhållen läkemedelsplan?
Anna Fabisch: Ledarskapsutveckling i ögonhöjd – när olika perspektiv möts.
Pontus Wallin: Samskapande i LSS-boende för barn och ungdomar – utmaningar och möjligheter.

Kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-15
Utmaningar och goda exempel för att möta behov hos minoritetsgrupper. Åsa Gustavsson från Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund samtalar med Jesper Ekberg, SKR.

JA:s doktorand Elin Salmiranta har en son med stora vårdbehov. Elin har mycket erfaranhet av vårdmiljöer i både Sverige och USA och resonerar tillsammans med JA:s gästprofessorer Paul Batalden och och Julie Johnson om vilka faktorer som krävs för att skapa tillit i en familj. Detta pass är på engelska, men kommer att textas till svenska. I övrigt är programmet på svenska.