Internationell kurs i co-production

Centre for Co-production har utvecklat kursen Co-production in health and welfare, som ges av Hälsohögskolan som en 7,5 hp kurs på avancerad nivå. Kursen ges på engelska via webbplattformen Canvas och studenterna kommer från flera olika länder. Kursen är en del av masterutbildning i arbetsterapi eller master i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, men kan också läsas som en fristående kurs.

Litteraturstudie

Centre for Co-production har tillsammans med forskningsprogrammet Samskapa vid JA, gjort en litteraturstudie (scoping review) med syftet att sammanfatta hur teori, praktik och påverkan av co-production och co-design har på tjänster inom hälsa och välfärd. Studien granskar också i vilken utsträckning forskningen nyttiggörs inom offentlig sektor samt huruvida den designas och genomförs i samskapande. Kunskaper från litteraturstudien är viktiga inslag i kursen i co-production, och kommer resultera i vetenskapliga publikationer inom ramarna för Forte - Samskapa-programmet.

Innovation

Jönköping Academy/Centre for Co-production är engagerade i flera olika innovationsarbeten, inklusive social innovation och samarbeten med regional utveckling (SIRU, MSI, Visam). I syfte att samordna och kraftsamla har Centre for Co-production bildat en innovationsgrupp med representanter från de olika innovationsintressenterna med målet att nyttiggöra forskningsresultat och därigenom stödja samskapande i innovationssystem.

International Coprodcution Health Network (ICoHN)

Centre for Co-production är en av två ledande noder för det internationella nätverket International Coprodcution for Health Network (ICoHN). Den andra noden finns vid The Dartmouth Institute, NH, USA som JU och RJL har ett mångårigt partnerskap med. Centre for Co-production har skapat en digital plattform för ICoHN där JU är värd. Genom denna plattform utbyter olika internationella grupper (Communities of Practice), lärdomar och erfarenheter runt samskapande och sprider forskningsresultat. Centret har också varit med och tagit fram en poddserie som lanseras på den digitala plattformen.

Följeforskning

Folkhälsoenheten i Region Jönköpings län har gett Hälsohögskolan i uppdrag att utvärdera den ideella föreningen Origo Resurs arbete med samtalsgrupper. Avdelningen för Rehabilitering och Centre for Co-production genomför följeforskning för att se hur man med coachning som verktyg kan stötta långtidssjukskrivna människor i deras rehabiliteringsprocess. Läs mer här >> Öppnas i nytt fönster..

Liknande följeforskning genom lärande utvärdering planeras för andra innovativa former för samskapande inom olika välfärdsorganisationer och produktutveckling inom hälsoområdet.

Aktionsforskning AR+

Centre for Co-production är värd för Action Research Plus, ett partnerskap som formas mellan institutioner över världen i syfte att främja aktionsforskning. Centre for Co-production genomför co-labs med fokus på co-production och skrivande.

Uppdragsforskning – Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Syftet med forskningsprojektet är att följa och bidra till ökad hastighet i skiftet mot en personcentrerad vård och co-production/samskapande genom patientkontrakt. Ambitionen är att genom en interaktiv process utforska och involvera såväl den nationella, regionala och lokala nivån.

Doktorander

Den strategiska satsningen på Centre for Co-production har skapat attraktionskraft för doktorander som finansieras från verksamheter inom hälsa och välfärd. Sammanlagt är sju doktorander antagna, varav tre har finansiering från Region Jönköpings län, tre från andra regioner och en från Singapore. Läs om doktoranderna Andreas Gremyr och Sofia Persson >>