Mer information

Programansvarig

Berith Hedberg
036-101769

Studievägledare

Helena Jörgensen och Anders Allegrind

Behörighetskrav till Masterprogrammet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.

Urval till Masterprogrammet

Hälften av utbildningsplatserna reserveras till ett särskilt urval sökanden bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Som grund för urvalet ska den sökande inkomma med styrkt underlag om lämplighet i att genomgå utbildningen.

För övriga gäller att urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala och gränsen för tillgodoräkning går vid 225 hp.

Vill du delta i det särskilda urvalet skall förutom anmälan till antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. även en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till:

Jönköping University
Antagningsenheten
Box 1026
551 11 Jönköping.

Ansökan skall vara högskolan tillhanda senast den 15 april samma år och märkas "Särskilt urval". OBS! Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan tillsammans med kopior av meriter som åberopas (inkl vetenskapliga artiklar) samt särskild avsiktsförklaring enligt blanketten: Avsiktsförklaring för särskilt urval. Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplägg för utbildningen

Det är obligatorisk närvaro vid kursstart och vid examinationsmoment; för övrigt är närvaro på campusträffar frivillig. Programmet bygger på så kallad flexibelt lärande som innebär en kombination av campusträffar - 2 dagar ungefär var 5:e vecka - och självstudier samt interaktion via nätet dessemellan. Vi kan inte erbjuda uppkoppling via webben till campusträffar som regel, men det kan gå att lösa i speciella situationer. Dessutom finns det ett stort värde i att vara på plats för att interagera med studiekamrater och lärare. Vår ambition är också att göra campusträffarna så värdefulla att man inte vill missa dem!

Utöver dessa träffar tillkommer arbete i lärplattformen Canvas. Då för vi dialog kring utvalt område, en artikel eller stämmer av att uppsatsskrivandet utvecklas. Kontinuiteten och interaktionen mellan deltagarna är viktig här.

Studenterna läser under termin 4 kurser som förbereder inför masteruppsatsarbetet under tredje året. Under termin 5 och 6 görs ett praktiskt förbättringsarbete samt studier av samma förbättring. Detta resulterar i en masterexamen om 120 hp (2 år halvfart + år 3 på helfart). Det är viktigt att ha arbetsgivarens stöd under detta 3:e år (master), då uppsatsen och förbättringarbetet sker i nära samverkan med ordinarie arbete, som ett led i verksamhetsutveckling. Dessa studier är på helfart under år 3 (termin 5 och 6).

Examen

Masterprogrammet leder efter avslutade studier till en Filosofie
masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom
hälsa och välfärd.

Under termin 5 och 6 görs ett praktiskt förbättringsarbete samt studier av samma förbättring. Detta resulterar i en masterexamen om 120 hp (2 år halvfart + år 3 på helfart).

Mer information kring utbildningen
(utbildningsplan, kursplan, litteratur)

Här finns information om utbildningen, inkl utbildningsplan med utbildningens mål och syften, samt bl a och översiktsbild förutbildningen. Kursplaner och litteraturförteckning finns här.