Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

Mer information

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd


Studievägledare

Har du frågor om utbildningen? Kontakta våra studievägledare.

Helena Jörgensen och Anders Allegrind

Blanketter

Blankett för Avsiktsförklaring till särskilt urval (pdf, 31.7 kB)

 

Utbildningsplan

Klicka på bilden för att se den större

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Utbildningen

De två första åren går på halvfart och de består av teoretiska moment som kopplas till praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård eller den sociala sektorn. Kurserna ges vid gemensamma campusträffar en till två dagar per månad som varvas med webbaserad distansundervisning. Det tredje året genomförs verksamhetsförlagda studier på heltid i form av ett praktiskt förbättringsarbete.

Verksamhet

Alla förbättringar är förändringar men alla förändringar är inte förbättringar. En övergripande målsättning med denna masterutbildning är att stärka deltagarnas förmåga att genomföra förändringar som verkligen är förbättringar.

Internationellt

Internationell koppling finns och en del lektioner är på engelska.

Examen

Masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd uppnås efter att studenten fullgjort angivna kurser om 120 hp varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än sammantaget 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom ramen för huvudområdet.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet om examensarbete där den sökandes vetenskapliga artiklar utgör bedömningsgrund. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet.

Kurser

 • Förbättringskunskap I & II, 10 hp
 • Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp
 • Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 hp
 • Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp
 • Kvalitet, mätning och lärade, 7,5 hp
 • Informationsförsörjning i vård- och omsorgsprocesser, 3,7 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp
 • Projektplanering för stöd för kvalitetsförbättring 7,5 hp
 • Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, Patientsäkerhet 1 eller valbar kurs, 7,5 hp
 • Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I, 30 hp
 • Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II, 30 hp

Urval

En del av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som är särskilt lämpade för ledande arbetsuppgifter. För att få delta i detta urval krävs att den sökande:

1. Uppfyller behörighetskravet.

2. Har den sökta utbildningen vid Jönköping University som förstahandsval.

3. Bedöms vara särskilt lämpad för att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete inom hälsa och välfärd.

Vill du delta i det särskilda urvalet skall förutom anmälan till antagning.se även en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till Jönköping University, Antagningsenheten, Box 1026, 551 11 Jönköping. Ansökan skall vara högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag och märkas "Särskilt urval". Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan tillsammans med kopior av meriter som åberopas samt särskild avsiktsförklaring enligt blanketten på högerkolumnen.