Masterprogrammet i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd är populärt, har högt söktryck och liksom andra utbildningar utvärderas programmet kontinuerligt om lärandemålen nås samt hur studenterna upplever kurser och programmet som helhet.

Jönköping Academy har högt ställda mål med masterprogrammet och önskade utvärdera den långsiktiga nyttan av programmet för studenterna, de organisationer som studenterna arbetar för och samhället i stort med ett forskningsprojekt, för att få ökad kunskap om nyttan av utbildningsprogrammet på mikro-, meso- och makronivå.

Forskningsprojektet genomfördes under 2018 med mixed methods och visade tydlig nytta på olika systemnivåer och att alumni hade utvecklats under programmet från förståelse till praktiskt användbara färdigheter. Studenternas ökade kunskap hade gett positiv effekt i de organisationer de arbetar i, bland annat genom bättre effektivitet i processer, ökad systemförståelse, ökad följsamhet till riktlinjer och mer kvalitetsarbete, även om studenterna önskade ytterligare fokus på ledarskap i utbildningen. Studenterna upplevde att utbildningen har lett till ökad mängd och bättre kvalitet på förbättringsarbeten, och ökat patient/brukarfokus på mikronivå. På mesonivå beskrev studenterna hur deras roll som facilitator för förbättringsarbete hade utvecklats, förmåga att samordna och stödja flera mikrosystem, liksom deras förmåga att utvärdera förbättringsarbeten över tid. Studenterna beskrev att de tror att utbildningsprogrammet även hade lett till förbättrad hälsa och välfärd på makronivå och förbättrat fokus på brukare/patienters behov.

I masterprogrammet används flera ”best-practice”-tekniker för vuxenlärande och studenterna upplevde att flera beteenden som är centrala för förbättringsarbete i praktiken hade utvecklats positivt under programmet. Studenterna uppgav även att programmet hade positiva effekter för deras personliga utveckling och karriär. Av de före detta studenter som ingick i den kvantitativa studien skulle samtliga rekommendera masterprogrammet utbildning till andra, vilket är ett lysande betyg för ett utbildningsprogram.

Läs gärna mer om studierna i följande artiklar:

Nordin, A. M. M., & Areskoug-Josefsson, K. (2019). Behavioural and operational outcomes of a Master's programme on improvement knowledge and leadership. Leadership in Health Services 32(4), 525-542. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordin, A. M. M., & Areskoug-Josefsson, K. (2020). Effects of a Swedish master’s programme on quality improvement and leadership - A qualitative study on micro, meso and macro levels of the welfare sector. Cogent Business & Management, 7(1), 1725308. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.