Sidan kontrollerad 2022-02-04 kl. 12.00

Markera uppdateringarna

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Jönköping University läget kontinuerligt och följer information från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Successiv återgång till campusundervisning och arbete på campus

Med anledning av att regeringen avvecklar de flesta restriktioner från den 9 februari planerar Jönköping University för en successiv återgång till campusundervisning. Schemat för läsperiod 1, som löper fram till mitten av mars, kommer till största del att ligga kvar som planerat.

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Läs mer om de avvecklade restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Schemat för första delen av vårterminen ligger kvar som planerat

Jönköping University tar ansvar för en säker och trygg återgång till campusundervisning. Därför kommer schemat för första delen av vårterminen, som löper fram till mitten av mars, till största del att ligga kvar som planerat. Eventuella förändringar från nuvarande schema kommer att meddelas berörda studenter av lärare. Vi förstår att både studenter och personal behöver tid att ställa om sin vardag och verksamheten.

Kontakta din närmsta lärare eller programansvarig vid frågor.

Återgång för personal

Närmsta chef planerar återgången för personal och verksamhet. Återgången ska ske successivt och på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta din närmsta närmsta chef vid frågor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Den 9:e februari erbjuds vaccination på campus.

JU följer utvecklingen fortsatt.

Förändringar med anledning av nya restriktioner

Måndag 10 januari presenterade regeringen nya smittskyddsåtgärder som gäller från och med 12 januari med anledning av den ökande smittspridningen av covidvarianten omikron.

Folkhälsomyndighetens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför gäller nu följande på Jönköping University:

 • Anställda uppmanas att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Närmaste chef avgör när detta är möjligt. Det är viktigt att verksamheten på campus kan fortsätta bedrivas på ett effektivt sätt.
 • Regeringen uppmanade även till riskreducerande åtgärder vad gäller bland annat examinationer och tentamina. Detta ses just nu över och mer information kommer inom kort.

Undervisning, tentamina och examination bör i största möjliga mån bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Lämpliga smittskyddsåtgärder på JU kan exempelvis vara:

 • Att möjliggöra att personer kan hålla avstånd genom att placera sittplatser med avstånd – möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att göra det möjligt att hålla avstånd, även vid in- och utpassager.
 • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt erbjuda handdesinfektion.
 • Undervisning på distans kan användas som ett verktyg för vissa moment för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar. Information om vilka föreläsningar/moment på JU som kan vara aktuella att förlägga på distans kommer ledningen vid respektive bolag att meddela berörd personal. Berörda studenter får information från respektive lärare.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska följa de av Folkhälsomyndigheten kommunicerade restriktionerna. JU använder sig inte av vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Privata sammankomster i JU:s lokaler ska följa de av Folkhälsomyndigheten kommunicerade restriktionerna.

Det är fortsatt mycket viktigt att följa rekommendationer och allmänna råd och JU uppmuntrar de som kan att vaccinera sig mot covid-19 att göra det. Det är viktigt att ta personligt ansvar och bidra till att minska smittspridningen bland annat genom att studenter och personal:

 • Stannar hemma när man är sjuk.
 • Håller avstånd.
 • Tvättar händerna med tvål och vatten ofta alternativt använder handdesinfektion.

Ta personligt ansvar

JU anser, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, att individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen. För att göra detta krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom och att man är noggrann med handhygien. JU värnar om sina anställda och studenter, och agerar utifrån detta på olika sätt. 

JU uppmuntrar också, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, de som kan vaccinera sig mot covid-19 att göra det.

Återgång till campusundervisning

Den 29 september 2021, då det fjärde steget av de nationella restriktionerna verkställs, slutar rektorsbeslutet som reglerar planering och genomförande av corona-anpassad campusundervisning på JU höstterminen 2021 (§§ 926) att gälla.

Detta innebär att verksamheten på campus skalas upp ansvarsfullt och i takt med organisationens förutsättningar. Vd ansvarar för att detta sker på respektive bolag. Även interna restriktioner kring fysiska möten upphävs.

Individen har fortsättningsvis ett stort ansvar för att minimera smittspridning av covid-19. Vi uppmanar därför fortsatt anställda och studenter att stanna hemma vid sjukdom, hålla avstånd och ha en god handhygienen.

Personal ombeds kanalisera eventuella frågor via sin närmaste chef. Studenter ombeds ta kontakt med programansvarig vid eventuella frågor.

Angående resor och besök i tjänsten

Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig. Observera att det finns krav på negativt test före inresa till Sverige för utländska medborgare som är 12 år eller äldre och inte är bosatta i Sverige.

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänsteresor

Tjänsteresor utomlands ska ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar. JU har beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras om de fullföljs med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.

Besök

Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten.

Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES, från och med den 31 oktober.

Läs mer på regeringens hemsida

Tidigare beslut angående undervisning hösten 2021

Jönköping University planerade för fortsatt coronaanpassad campusundervisning under höstterminen 2021. Detta fastställdes i ett nytt rektorsbeslut enligt nedan.

Den 29 september 2021, då det fjärde steget av de nationella restriktionerna verkställs, slutar rektorsbeslutet som reglerar planering och genomförande av corona-anpassad campusundervisning på JU höstterminen 2021 (§§ 926) att gälla.

Till höstterminen tar vi emot nya studenter på våra utbildningsprogram på JU. För att dessa studenter ska få möjlighet att lära känna sin nya studiemiljö är förstaterminsstudenter tillsammans med studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt, JU-gemensamma prioriterade studiegrupper vad gäller verksamhet och närvaro på campus.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att besluta om vilka övriga studiegrupper som ska prioriteras inom ramen för fackhögskolans verksamhet. Vd har ett fortsatt ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt de restriktioner som beslutas av regeringen. Detta gäller såväl i undervisningssalar som i korridorer vid in- och utpassage.

Beslutet gäller från och med höstterminens start, 21 augusti 2021.

Mer information kommer skickas ut till nya studenter inför terminsstart. Om studenter har frågor om undervisningen vänligen kontakta programansvarig.

Personal ombeds kanalisera ev. frågor kring det nya beslutet via sin närmsta chef.

Angående undervisning våren 2021

Jönköping University bibehåller den coronaanpassade undervisningen under vårterminen 2021. All verksamhet och planering sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Målet är fortsatt att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån. JU gör löpande anpassningar och prioriteringar för att bidra till den minskade smittspridningen.

Studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt är JU-gemensamma prioriterade studiegrupper när det gäller verksamhet och närvaro på campus.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att tillåta campusundervisning och tentamen i sal även för andra studiegrupper än de som ska vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper enligt ovan. Vd har ett fortsatt ansvar för att den coronaanpassade undervisningen vid fackhögskola bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Studenter som ej är schemalagda uppmanas att i största möjliga mån studera hemifrån.

Personal uppmanas att arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.

Tidigare beslut angående höstens undervisning

Fredag den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges digitalt för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Jönköping University planerar för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020.

Enligt rektorsbeslut, med hänsyn till rekommendationer och riktlinjer, kommer campusundervisning i första hand ske för följande prioriterade studentgrupper:

 1. Studiegrupper med laborativa/praktiska moment
 2. Studiegrupper med examinerande moment som inte är lämpliga att genomföra digitalt
 3. Förstaterminsstudenter

Utnyttjande och anpassning av lokaler:

 • Beläggningen av undervisningslokaler ska säkerställa att tillräckligt avstånd kommer att råda mellan personerna i respektive lokal och att trängsel inte riskerar att uppkomma i korridorer. Grupper upptill 50 personer får befinna sig i en undervisningslokal. Maxgränsen gäller under förutsättning att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna i lokalen.
 • Undervisningslokalerna kan, när lämpligt, nyttjas även kvällstid.
 • Studenter som ej är schemalagda uppmanas att inte befinna sig på campus.

Introduktionsveckan:

 • Uppropen delas upp på flera dagar
 • Generell information spelas in och görs tillgänglig digitalt

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att, inom ramen för den egna verksamheten genom skriftligt beslut från och med den 17 augusti 2020 tillåta campusundervisning och tentamen i sal även för andra studentgrupper än de som ska prioriteras.

Mer information kommer löpande till personal och studenter.

Om du har frågor:

 • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.
 • Du kan ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.
 • Medarbetare kan vid frågor kontakta närmsta chef.
 • Studenter kan även kontakta Studenthälsan för stöd

För att hantera de frågor och problem som uppstått till följd av coronavirusets spridning har JU haft en krisorganisation aktiverad. Krisorganisationens ledning har bestått av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Från och med tisdag 28 april avaktiverades krisorganisationen. Den kan komma att återaktiveras om behov uppstår. Det fortsatta arbetet med att hantera konsekvenser av coronavirusets spridning kommer att ske i befintlig organisation, utifrån uppdrag från JU ledningsgrupp.

I maj tillsattes en intern arbetsgrupp för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning.

Frågor och svar

Om du har frågor

Studenter och personal

Vänd er till Service Center Öppnas i nytt fönster.

Vänligen besök inte Service Center om du har symtom utan kontakta 1177. 

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring det nationella informationsnumret: 113 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och be om råd.

Vad kan jag göra?

Stanna hemma om du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet eller skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du får symtom ska du stanna hemma och isolera dig i minst fem dagar och de sista två dagarna ska du vara feberfri och känna dig återställd. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.Visa omtanke och respekt

På Jönköping University visar vi integritet och respekt för varandra. Vi uppmanar alla som finns inom vår organisation, både studenter och personal, att inte ha förutfattade meningar om studenter eller personal grundat på etnicitet eller utseende. 

Det är viktigt att inte bidra till spridning av felaktig information eller göra antaganden baserade på bristande uppgifter.

corona

Corona