Kunskapskulturer och undervisningspraktiker

Forskningsgruppen KunskapsKulturer och UndervisningsPraktiker (KKUP) startade i januari 2016. Begreppet kunskapskulturer relaterar till ett grundläggande antagande om vad som ses som kunskap och legitima uttryck i olika undervisningspraktiker, där undervisningspraktiker ska förstås som innefattande såväl undervisning som lärande, beroende på vad som utgör forskningsfokus. Gruppen är en del av forskningsmiljön Skolnära forskning.

Contact

Koordinator

Mikael Segolsson


Forskningen utgår från olika nivåer av aktörer i skolsystemet, som på olika sätt bidrar till att forma de antaganden om kunskap och den undervisning som kommer till uttryck i klassrumspraktiken.

Forskningsgruppens huvudsakliga inriktning är allmändidaktisk, vilket innebär att utgångspunkten tas i övergripande frågor som inte primärt är avgränsade till enskilda skolämnen. Studierna kan vara av mer eller mindre komparativ karaktär.

KKUP vilar i huvudsak på tre ben som var för sig kan utgöra forskningsinriktningar, men som också tillsammans kan utgöra en helhet där kunskap från de olika områdena integreras i syfte att förstå vilket kunnande som görs tillgänglig för olika grupper av elever/studenter i olika lärandemiljöer. De tre benen är Pedagogisk bedömning, Estetiska kunskapspraktiker och Utbildningsvetenskaplig grundforskning & Komparativ didaktik.

Gruppens publikationer ligger under Skolnära Forskning.

Content updated