Matematikdidaktisk forskning

Forskningsplattformen Matematikdidaktik samlar forskare, lärare och studenter kring frågor som rör barns och ungas lärande i matematik.

Plattformen utgör en kreativ och kritisk forskningsmiljö och fokuserar på att bilda kunskap om barns och ungas lärande i matematik samt på hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande. Relationen lärande - undervisning har en central plats.

Gruppen utgör en komplett akademisk miljö, dvs. vi bedriver forskning med publicering i internationella tidskrifter och har nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vår forskning har bäring mot och relevans för HLKs utbildningar och ske ofta i samarbete med intressenter utanför akademin inom olika former av aktionsforskning. I flera av våra projekt har också studenters examensarbete varit integrerade.

Vår forskning utgår i många fall från frågor som genereras i lärares vardagsarbete. Vi är specialiserade på längre samverkans-/forskningsprojekt där lärare och forskare arbetar tillsammans med att undersöka hur man kan förbättra matematikundervisningen så att flera har möjlighet att läsa sig. I detta ingår att kartlägga elevernas svårigheter och hur undervisningen möjliggör lärande, för att tillsammans hitta lösningar på problem med matematikinlärning. Problemområden inom detta kan gälla, t.ex.:

  • Hur kan man hantera de nya utmaningar som den senaste kursplanen i matematik ställer?
  • Vad behöver elever lära sig, och vari ligger svårigheterna för att utveckla kunskap om vissa begrepp inom matematiken?
  • Hur kan undervisning utvecklas och förbättras så att fler elever ges möjlighet att lära sig den matematik som målen för grund- och gymnasieskola föreskriver?

Vi är huvudsakligen inriktade mot matematik i förskola, förskoleklass och hela grundskolan, men har även kompetens för att driva forskning och utvecklingsarbeten på gymnasieskolan.

Forskningsgruppen utgörs av en professor, en docent, två lektorer, tre doktorander samt en affilierad professor vid Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. I gruppen ingår också tre adjunkter anställda vid HLK samt två forskarutbildade lärare anställda i Jönköpings resp. Mörbylånga kommun. Till forskningsgruppen är ytterligare två doktorander antagna vid Inst. för special pedagogik, SU, anknutna.

Content updated