Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1 Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5hp
Delkursen består av en grundläggande introduktion till flerspråkighetsforskning och forskning i svenska som andraspråk. Det ämnesteoretiska innehållet utgår från läroplanen med fokus på ett inkluderande förhållningssätt och bemötande. Med inkluderande avses här både ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv där flerspråkighet ses som en resurs, och ett specialpedagogiskt perspektiv. Med utgångspunkt i språk och identitet behandlas i kursen migrationens, invandringspolitikens, invandrarpolitikens och religionens roll i det svenska samhället. Delkursen ger en introduktion till skolämnet svenska som andraspråk med fokus på åk 4-6 inklusive relevanta styrdokument och stödmaterial, vilka diskuteras och problematiseras utifrån läraruppdraget i svenska som andraspråk för åk 4-6. Dessutom behandlas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet och lärande, samt ämnesteorier om individuella faktorer som påverkar skolframgång på ett andraspråk exempelvis skolbakgrund, kön, behov av särskilt stöd och föräldrasamverkan. Delkursen innehåller också olika exempel på mottagning och organisation för nyanlända, utifrån vilket genusperspektiv och inkluderande perspektiv på undervisning av flerspråkiga elever problematiseras och diskuteras. I delkursen läses, förutom vetenskaplig litteratur inom forskningsfältet, även skönlitteratur på temat kulturmöten, för att deltagarna ska reflektera över sin egen beprövade ämnesdidaktiska erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever, och koppla dem till vetenskapliga perspektiv, dvs vetenskaplig grund, på interkulturalitet. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, olika kollegiala arbetsformer såsom seminarier genom hem- och expertgrupper, reflekterande skrivande med hjälp av digitala verktyg, och hemtentamen.

Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5hp
Det ämnesteoretiska innehållet i den andra delkursen består av det svenska språksystemets uppbyggnad. Det svenska språkets grammatik, fonetik och uttal samt semantik studeras i ett kontrastivt perspektiv. Dessutom behandlas ämnesteorier om språkbruk såsom ordinlärning och ordanvändning, samt det svenska språkets pragmatik i ett kontrastivt perspektiv. Kursens ämnesdidaktiska innehåll har ett funktionellt perspektiv på det ämnesteoretiska innehållet, där deltagarna studerar, planerar och prövar undervisning enligt kursplanen för ämnet svenska som andraspråk åk 4-6 med utgångspunkt i färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala och det svenska språkets uppbyggnad. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, salstentamen, workshops med praktiska övningar, samt planering och genomförande av undervisning med formativ respons genom kollegiala arbetsformer.

Delkurs 3 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling, 7,5hp
Det ämnesteoretiska innehållet i delkurs 3 utgår från teorier om litteracitet och första- och andraspråksutveckling, samt de individuella och språkliga faktorer samt miljöfaktorer som påverkar inlärningen och utvecklingen av ett andraspråk. Centrala begrepp samt teorier och modeller om vad språklig kompetens innebär, exempelvis pragmatisk och strategisk kompetens samt interaktion, behandlas utifrån olika språkliga färdigheter och strategier, samt språkbruk. Dessutom behandlas teorier om bedömning av lärande. Det ämnesdidaktiska fokuset ligger på läs- och skrivinlärning på ett andraspråk, inklusive flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. Det ämnesdidaktiska innehållet behandlar också formativ bedömning, betygssättning och återkoppling av språkutveckling på ett andraspråk utifrån färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala i kursplanen för svenska som andraspråk åk 4-6. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, hemtentamen och workshops då deltagarna bland annat analyserar muntliga och skriftliga elevtexter från åk 4-6 med hjälp av olika analoga och digitala bedömningsverktyg såsom bedömningsmaterialet Bygga svenska.

Delkurs 4 Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5hp
Den fjärde delkursen har en utpräglad ämnesdidaktisk inriktning där olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt studeras och praktiseras, med utgångspunkt i dels forskning om litteracitetspraktiker, dels färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala i kursplanen för svenska som andraspråk åk 4-6. Delkursen vill ge en ökad förståelse för vikten av varierade arbetssätt och arbetsformer samt elevers delaktighet, enligt aktuell ämnesdidaktisk forskning om framgångsrik undervisning, där alla elevers samtliga språkliga resurser tas tillvara. Textbegreppet problematiseras och diskuteras utifrån ett källkritiskt perspektiv på innehåll och avsändare, och texttyper av olika slag och medietyper analyseras, jämförs och värderas utifrån innehåll, uppbyggnad och språkliga drag, ord och begrepp. Exempel på texttyper är sakprosa, film, berättande texter, poesi och webbtexter inklusive informationssökning. Deltagarna ska kritiskt relatera de ämnesteoretiska kunskaper i andraspråksinlärning och andraspråksundervisning som de tillägnat sig också under tidigare delkurser, till sitt eget förhållningssätt och sitt eget praktiska arbete som lärare. Genom fältuppgifter i den egna verksamheten knyts på detta sätt deltagarnas kunskaper på vetenskaplig grund från kursen ihop med deras egen beprövade erfarenhet, exempelvis genom att arbetet med barn- och ungdomslitteratur i olika medier används som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I övrigt behandlas kursens innehåll genom föreläsningar, litteraturstudier, hemtentamen och workshops. Deltagarna får i delkursen möjlighet att arbeta med digitala verktyg både i tänkta undervisningssituationer och som redovisningsform i sina egna studier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt anställning som lärare.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: US4G11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2022: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0123
Last modified 2021-12-21 09:28:21