KURSPLAN
Grundläggande mekanik, 11 högskolepoäng
Basic Mechanics, 11 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod:TGMG18
Fastställd av:VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.:2018-08-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:MT1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för SI-enhetssystemet
- visa kunskap i grunderna för statik och partikeldynamik
- visa förståelse för vanliga begrepp inom mekaniken.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att frilägga och ställa upp statisk jämvikt för ett system av kroppar
- visa förmåga att tillämpa grundläggande mekanisk teori och lösa mekaniska problem
- visa förmåga att tillämpa enhetsanalys vid praktisk problemlösning
- visa förmåga att tillämpa olika metoder och med hjälp av CAD skapa en virtuell modell
- visa förmåga att arbeta i grupp och bidra till gruppens resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att välja lämpliga lösningsstrategier för mekaniska problem
- visa förmåga att värdera rimlighet i lösningsresultat
- visa förmåga att reflektera över och diskutera mekaniska problem och lösningar
- visa förmåga att tillämpa produktutvecklingsprocessens verktyg och metoder.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för konstruktionstekniska begrepp och principer inom klassisk mekanik. Kursen ger också träning i att använda matematiska modeller i praktisk problemlösning med CAD.
Kursen innehåller följande moment:
- Statisk jämvikt med hjälp av friläggning i 2 dimensioner
- Praktisk tillämpning av trigonometri
- Tyngdpunktsberäkning (masscentrum)
- Partikelns dynamik: kinematik, kinetik och Newtons lagar
- Energi- och effektberäkningar
- Enhetsanalys
- Enklare CAD-sammanställningar och ritningar
- Produktutvecklingsprocessen

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, studiebesök, projektarbete och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men litteratur på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen16 hp5/4/3/U
Seminarier1 hpU/G
Inlämningsuppgifter1 hpU/G
Projekt3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Mekanik
Författare: Per-Åke Jansson/Ragnar Grahn
ISBN:9789144085784

Elementär Mekanik
Författare: Karl Björk
Karl Björks Förlag HB

Formler och tabeller
Författare: Karl Björk
Karl Björks Förlag HB

Båda böckerna beställs från bjorks.forlag@telia.com, tel. 08-591 209 38

Content updated