Forskarskolan UPGRADE

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som under våren 2020 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.


Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet. I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolan betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Inom forskarskolan berörs frågor kopplat till digitalisering i skola, förskola och lärarutbildning i vid bemärkelse. Centrala problemställningar kan röra sig på såväl policynivå som vara verksamhetsnära.

Det kan medföra studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv såväl som studier av lärares och lärarutbildares undervisning och elevers och lärarstuderandes lärande med digital teknik, såväl i som utanför skolan.

I forskarskolan kommer forskning att initieras inom följande brett formulerade områden:

  • Hur förbereds lärarstudenter för arbete i en digitaliserad skola?
  • Hur integreras och användas teknik i olika lärarutbildningsprogram och ämnen?
  • Hur vidareutvecklas och införlivas arbetssätt och metoder som inkluderar digital teknologi genom lärarutbildningen och över ämnen och områden?
  • Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till lärarstudentens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?
  • Hur påverkar den digitala omvandlingen av det omgivande samhället lärarutbildningen, och hur tar lärarutbildningen upp möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering?

    Läs mer på Grade Research site.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En doktorand till Högskolan för Lärande och Kommunikation - HLK

Högskolan för Lärande och Kommunikation söker en doktorand med intresse för forskning som bidrar till att öka såväl skolans som lärarutbildningens kompetens inom det digitala området. En stor utmaning i dagens skola och lärarutbildning rör hur digitaliseringen och ett alltmer medietätt samhälle förändrar undervisningsmetoder i olika stadier, men även skolämnena som sådana.

Vi ser gärna sökande med fokus på språkande och kommunikativa praktiker med digitala resurser på lärarutbildningen och i skolan. Detta kan innebära forskningsprojekt som handlar om språkutveckling, lärande där språkliga praktiker ingår, problemlösning, medie- och litteraturförståelse, bedömning och multimodal kommunikation. Dessa exempel är relevanta för flera skolämnen, inte bara språk.

Forskningsgruppen CCD – Communication, Culture, and Diversity, där doktorandtjänsten är placerad, har en lång tradition av forskning kring språk i vid mening, och kommunikation – flerspråkighet, medier, litteratur och digitala teknologier.

Vi bygger också kompetens inom AI tillämpat på pedagogik tillsammans med Jönköping AI Lab – JAIL. Gruppens projekt är till stor del regionalt förankrade genom samverkansforskning med skolor och andra samhällsaktörer i det geografiska området. CCD och HLK:s lärarutbildning värnar samtidigt om en global förankring genom olika internationaliseringsprojekt. Digitaliseringen går hand i hand med hållbarhetsmål som handlar om god utbildning för alla, jämställdhet och resursanvändning, samt kompetens som avser kulturellt komplexitet. 

HLK erbjuder en miljö där doktoranden utbildas för att verka både regionalt och globalt. Vi skapar visionen om ”the global teacher-researcher”.

Doktoranden antas till forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, och kommer att verka i UPGRADE forskarskola med doktorandstudier på 80 procent och undervisning på HLK:s lärarprogram på 20 procent av arbetstiden.

Mer information om lediga tjänster vid Jönköping University

Sidan uppdaterad 2020-06-24