12 november - Slutseminarium i pedagogik

Social Representations of Vocational Career
The Redesign of Career Guidance. Doktorand Ingela Bergmo Prvulovic.

Onsdag 12 november kl. 13.15–15.00 i lokal Ha208

Det organisatoriska landskapet har förändrats markant under de senaste decennierna som en följd av samhällsförändringar, ökad global konkurrens och arbetslivsomvandling. Dessa förändringar har utmanat karriärfältet på flera sätt: arbetslivets karriärkontexter förändras, människor utmanas till att ständigt omforma sina karriärer, och följaktligen utmanas även den karriärvägledande praktiken.

Denna avhandling behandlar vilken innebörd som tillskrivs karriär bland de som gemensamt delar intresset för karriärfenomen i ett föränderligt arbetsliv. Ett ökat intresse för livslångt lärande och dess koppling till karriärvägledning har noterats på europeisk policynivå. Därmed riktar avhandlingen sitt inledande fokus mot europeiska policydokument för vägledning, och studerar hur dessa texter karaktäriserar karriär, samt vad dessa karaktäriseringar för med sig till den karriärvägledande praktikens etik och uppdrag. Därtill studeras hur en grupp vuxna, vars karriärsammanhang påverkats och påverkas av ett snabbt föränderligt arbetsliv, tänker kring karriär. Vidare studeras hur studie- och yrkesvägledare i sin pedagogiska praktik ser på sitt uppdrag och på karriär som en del av uppdraget. Avhandlingen utgår i huvudsak från social representationsteori som teoretisk och metodologisk ansats.

Diskutant

Professor emeritus i pedagogik, Lennart Svensson, Lunds universitet

Läsgrupp

Professor i pedagogik, Elsie Anderberg, Högskolan för lärande och kommunikation

Lektor i socialt arbete, Per Germundsson, Malmö högskola

Handledare

Docent i pedagogik, Christina Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation

Professor emeritus i pedagogik, Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation

Läsunderlag

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons arbetsrum (Hd323) cirka en vecka före seminariet.


2014-10-03