13 januari - Docentföreläsning

Välkomna till universitetslektor Anna Klerfelts docentföreläsning tisdagen den 13 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation.

Fritidshemmets pedagogik – Fritidshemsbarns och fritidspedagogers berättelser om meningen med fritidshem

Anna Klerfelts forskningsintressen faller i huvudsak inom tre samspelande forskningsområden. De är fritidshemspedagogik, barns meningsskapande med teknologi samt estetik.   

I föreläsningen ges en bakgrund till framväxten av fritidshemmets särskilda pedagogik. Speglat genom resultat från olika forskningsstudier framstår både fritidshemsbarns och fritidspedagogers bilder av vad som sker på fritidshem. I föreläsningen diskuteras olika teoriers förklaringsvärde för den verksamhet som bedrivs i fritidshem och utvecklingen av metodologier som har förutsättningar att fånga deltagarnas gemensamma konstruktioner av mening. Betydelsen av fritids-hemmets pedagogik sätts i ett samhälleligt sammanhang, där fritidshemmets kompensatoriska bidrag för alla barns rätt till bildning och jämställdhet diskuteras, likväl som fritidspedagogers särskilda uppdrag att stötta barns välbefinnande och möjligheter till meningsfull fritid.

Föreläsningen avslutas med en beskrivning av resultat från en europeisk studie där yngre barns användning av teknologi studerades i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Studierna genomsyras av estetikens betydelse för barns skapande av mening och de estetiska uttryckens möjligheter för barn att göra sina röster hörda.

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

Välkomna!

2014-12-16