27 augusti

Gymnasieläraren som mentor - En etnografisk studie av fyra mentorer och deras ansvarselever. Doktorand Elisabeth Nordevall.

Doktorand: Elisabeth Nordevall, HLK
Diskutant: Professor Inga Wernersson, Göteborgs universitet
Läsgrupp: Professor Elsie Anderberg, HLK och professor Tomas Kroksmark, HLK
Handledare: Professor Ann Ahlberg, Göteborgs universitet och professor Claes Nilholm, HLK

Avhandlingsarbetet handlar om en aspekt av lärarprofessionen, det vill säga uppdraget att vara mentor (klassföreståndare) och ha ett närmare ansvar för ett visst antal elevers "skolliv". Elever i behov av särskilt stöd utgör specifikt fokus. Syftet med avhandlingsarbetet har varit att kartlägga, beskriva och analysera mentorers språkliga och sociala handlingar om och med sina ansvarselever. Under ett års tid har fyra lärare representerande både kärn- och karaktärsämnen vid två yrkesförberedande program, deras fyra klasser samt ett urval av nio fallelever följts. Studien har styrts av följande frågeställningar: Hur konstituerar skolan lärarnas uppdrag som mentorer? Vilka erfarenheter har eleverna av lärares mentorskap? Hur genomför mentorerna sitt uppdrag? Vilken betydelse har mentorskapet för elevers lärande och delaktighet? Arbetet har utgått från det sociokulturellt grundade kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) och bedrivits utifrån en teoridriven etnografisk ansats. 

Läsunderlag kan avhämtas hos Karin Karlsson från och med den 18 augusti.

2010-09-30