18 februari - Disputation i pedagogik

Lärandets hermeneutik — Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt, med doktorand Mikael Segolsson.

En viktig uppgift inom utbildningsvetenskaplig forskning är att bidra till en kritisk diskussion av skolsystemets processer och dess grundläggande pedagogiska begrepp. Avhandlingens syfte är att i denna diskussion fokusera lärandebegreppet och med bildningstanken som utgångspunkt bilda kunskap om hur vi kan förstå tolkningens och dialogens betydelse för lärandebegreppet. Undersökningen är teoretisk och grundas i hermeneutisk filosofi med ambitionen att analysera ett lärande för genuin kunskap, vilket innebär kunskap för förståelse och klokskap, som är förkroppsligad och därmed en del i ens person. Kunskap kan med andra ord inte enbart betraktas som att veta något, utan det handlar lika mycket om ett sätt att vara. I undersökningen benämns denna vetenskapsteoretiskt och filosofiskt begreppsläggning av såväl lärande som kunskap för lärandets hermeneutik.

Opponent
Professor Bernt Gustavsson, Örebro universitet

Betygsnämnd
Professor Kari Søndenå, Universitetet i Stavanger, Norge
Docent Hans-Åke Scherp, Karlstads universitet
Professor Bengt-Göran Martinsson, Linköpings universitet

Handledare
Professor Tomas Kroksmark, HLK
Professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet
Fil. dr Stephan Rapp, Jönköpings kommun

2011-01-19