29 april - Seminarium

Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Fil. dr Clauda Gillberg, Linneuniversitetet.

2009 disputerade Gillberg på en avhandling i pedagogik som heter Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Gillberg tar upp bland annat aktionsforskning och några av hennes vetenskapsteoretiska utgångspunkter i relation till begrepp som organisationsutveckling, lärande i organisationer och profession.

Läs avhandlingen

2011-01-19