25 maj - Seminarium

Undersökningar av sociovetenskapliga samtal - ett metodologiskt bidrag. Med fil.dr. Barbro Gustafsson, universitetslektor i biologididaktik, Linnéuniversitetet.

Hur elever formulerar sig och underbygger ett naturvetenskapligt resone­mang finns belyst i tidigare naturvetenskaplig undervisningsforskning. Man kan därför med hjälp av tillgängliga analysmodeller och resultat säga något om styrkor och svagheter i elevers naturvetenskapliga resonemang. Att kunna använda ämneskunskaper i argumentation och välgrundat beslutsfattande utgör visserligen en delmängd av de eftersträvade demokratiska färdigheterna, men demokratiuppdraget är mer omfattande eftersom man tillsammans med ämneskunskaper även förväntas utveckla förmågor som kritiskt tänkande, hänsynstagande och etisk reflektion. Därför, om man som lärare eller forskare ska kunna bedöma och utvärdera såväl ämneskunskaper som demokratiska förmågor så behövs redskap anpassade för att undersöka denna mångfald av aspekter.

I mitt bidrag beskrivs hur ett sådant analysverktyg, DEQUAL, växt fram i en abduktiv process där empiri och teoretiskt ramverk interagerar. Empirin omfattar totalt fyra timmars inspelning av 25 samtal, cirka 10 minuter långa, där gymnasieelever diskuterar sociovetenskapliga frågor kring hur sättet att leva påverkar växthuseffekten. Redskapet är uppbyggt kring en intersubjektiv och kommunikativ förståelse av demokrati och menings­skapande där John Deweys och Jürgen Habermas syn på dessa frågor har bidragit på ett betydelsefullt sätt. Demokratiuppdraget operationaliseras dels som undervisningsform (elevsamtal kring samhällsfrågor), dels som demokratiskt innehåll i samtalstematiken.

I analysprocessen som lett fram till redskapet har särskild vikt lagts vid demokratiska kvalitéer som ifrågasättande, hänsynstagande och kollektivt beslutsfattande, vilket särskiljer arbetet från studier av elevsamtal kring SSI som fokuserat hur elever använder, underbygger och utvecklar naturvetenskapliga kunskaper och begrepp. Resultat från DEQUAL-analyser av  åtta elevsamtal kommer att presenteras.

Förhoppningen är att analysverktyget DEQUAL kan erbjuda kunskap och vägledning för en integrativ förståelse av lärarens uppdrag i natur­vetenskaplig utbildning, och att forskare och lärare med redskapets hjälp ska nå ökad kunskap om demokrati och meningsskapande i elevers gruppsamtal kring sociovetenskapliga frågeställningar.

Läsunderlag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2012-03-29