6 december - Seminarium Skolnära forskning

Gunvie Möllås: Vad är det som är så speciellt?

Tid och plats

Fredagen den 6 december kl 10.15-12.00 i Ha208. Seminariet är en del av Skolnära forsknings seminarieserie.

Om seminariet

Rollerna som speciallärare och specialpedagog har under flera år varit föremål för diskussion och inte minst har det ute i skolornas verksamhet funnits och finns alltjämt frågetecken kring uppdragen. På skolorna används dessutom begrepp som exempelvis resurspedagoger och resurslärare. Hur relaterar uppdragen till varandra? Vem gör vad? När, var, hur och varför? Vilka bakomliggande idologiska och pedagogiska utgångspunkter ligger till grund för skolors organisering av verksamheten som ska syfta till att alla elever når målen, oavsett variationen av elevers olikheter? Ett pågående forskningsprojekt belyser nämnda yrkesroller, företrädarnas erfarenheter och upplevelser av sin utbildning, sitt uppdrag och sin syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

2013-08-28