Tidigare seminarier

Arkiv över allmänna forskningsseminarier vid Högskolan för lärande och kommunikation.

2017

 • 17 mars - Licentiatseminarium
  Andreas Magnusson lägger fram sin licentiatuppsats Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor.
  Läs mer
 • 31 mars - Slutseminarium i Medie- och kommunikationsvetenskap
  Forskarstuderande Susanne Almgren: The Design of Participation: Mediated User Practices and Online News
  Läs mer
 • 2 juni - slutseminarium i specialpedagogik

  Forskarstuderande, Madeleine Sjöman: “We stay close to the child to prevent conflicts with other children” - A longitudinal study of the link between social interactions, and children in need of special support and their engagement in Swedish preschool environment.
  Läs mer
 • 19 juni - halvtidsseminarium i didaktik
  Forskarstuderande Anna-Lena Ekdahl: Teaching and learning part-whole relations of natural numbers

  Läs mer
 • 8 september - Halvtidsseminarium i handikappvetenskap
  Karin Bertills: Physical Education – quality teaching, grading and student self-efficacy
  Läs mer

2016

 • 17 juni - Disputation i didaktik

  Helen Avery försvarar sin avhandling Moving Together – Conditions for Intercultural Development at a Highly Diverse Swedish School. Läs mer
 • 1 september - Seminarieserie i vetenskapsteori

  Bernt Gustavsson: Den vetenskapliga kunskapens många ansikten Läs mer
 • 22 september - Seminarieserie i vetenskapsteori

  Sven-Eric Liedman: Att höfta till det exakta
  Läs mer
 • 6 oktober - Seminarieserie i vetenskapsteori

  Jan-Eric Liedman: Om kausalitet i utbildnings­vetenskaplig forskning, och dess relation till pedagogisk praktik Läs mer
 • 13 oktober - Seminarieserie i vetenskapsteori

  Tore Nordenstam: Begreppet vetenskap - förr och nu
  Läs mer
 • 17 november - Seminarieserie i vetenskapsteori

  Ingela Josefsson: Varför en akademisk utbildning i praktisk kunskap=
  Läs mer
 • 15 december- Seminarieserie i vetenskapsteori

  Gunnel Colnerud: "Forskningsetik och forskningsetisk prövning"
  Läs mer
 • 21 oktober - Licentiatseminarium

  Joakim Öberg lägger fram sin licentiatuppsats Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne.
  Läs mer

2015

 • 23 oktober- licentiatseminarium i didaktik

  Clare Lindström lägger fram sin licentiatuppsats. Making a Difference.
  Exploring the Teaching and Learning of the English Progressive Aspect
  among Swedish 6th grade Students.
  Läs mer
 • 16 oktober- Licentiatseminarium i didaktik

  Anna Lövström lägger fram sin licentiatuppsats. "Från naturliga tal till hela tal från N till Z. Vad kan göra skillnad för elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen?" Läs mer
 • 22 april - Halvtidsseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap

  The design of participation: Mediated participation in online news. Forskarstuderande Susanne Almgren. Läs mer
 • 24 april - Disputation i pedagogik

  Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing World of Working Life. Doktorand Ingela Bergmo Prvulovic. Läs mer
 • 8 maj - Disputation i didaktik

  Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet. Doktorand Pernilla Mårtensson. Läs mer
 • 18 maj - Halvtidsseminarium i specialpedagogik

  Interactions and support – two factors affecting engagement and behavioral difficulties in children in Swedish preschools. Forskarstuderande Madeleine Sjöman. Läs mer
 • 4 juni - Disputation i pedagogik

  Avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande i förskola – multimodalt görande och teknologi visar att det är barnens spontana aktiviteter som är utgångspunkt för förskolans arbete med litteracitet. Man arbetar både med traditionella skriftspråksmaterial och till exempel pinnar eller klossar. Små barn för fram sina tankar på många olika sätt, både genom att prata och bygga och rita.
  Doktorand Sara Hvit Lindstrand.
  Läs mer
 • 13 november – Slutseminarium i didaktik

  Forskarstuderande Helen Avery - Moving together: managing shifting boundaries in a highly diverse primary school environment Läs mer
 • 12 juni - Disputation i didaktik

  I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola. Doktorand Rebecka Florin Sädbom. Läs mer

2014

 • 24 januari - Disputation i pedagogik
  Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Doktorand Ulli Samuelsson. Läs mer
 • 7 februari – Slutseminarium i didaktik
  Folkligt, festligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia . Doktorand Carl-Johan Svensson. Läs mer
 • 28 februari - Halvtidsseminarium i didaktik
  Moving together: managing shifting boundaries in a highly diverse primary school environment. Doktorand Helen Avery. Läs mer
 • 28 maj - Disputation i pedagogik
  Hållbar programutveckling - en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt. Doktorand Ann Öhman Sandberg. Läs mer
 • 5 juni - Disputation i didaktik
  Festligt, folkligt, fullsatt! Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia. Doktorand Carl-Johan Svensson.
  Läs mer
 • 12 juni - Licentiatseminarium i didaktik
  Anja Thorsten lägger fram sin licentiatuppsats Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande. Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen.
  Läs mer
 • 13 juni - Slutseminarium i didaktik
  Lärararbete i en mål- och resultatstyrd skola – att kommunicera mål eller att iscensätta lärande. Doktorand Rebecka Florin Sädbom. Läs mer
 • 12 september - Disputation i medie- och kommunikationsvetenskap
  Martin Danielsson försvarar sin avhandling Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker. Läs mer
 • 12 september - Disputation i pedagogik
  Joel Hedegaard försvarar sin avhandling The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care. A communicative perspective. Läs mer
 • 24 oktober - Slutseminarium i didaktik
  Att få syn på avgörande skillnader – Lärares samproducerade kunskap om hur matematikinnehållet blir tillgängligt för eleverna. Doktorand Pernilla Mårtensson. Läs mer
 • 12 november - Slutseminarium i pedagogik
  Social Representations of Vocational Career
  The Redesign of Career Guidance. Doktorand Ingela Bergmo Prvulovic.
  Läs mer
 • 5 december - Licentiatseminarium
  Anders Nersäter lägger fram sin licentiatuppsats "Att konstruera historiska förklaringar. Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia". Läs mer
 • 12 december - Slutseminarium i pedagogik
  Hur små barns språkande ges mening och görs i förskolans praktik – Förskolepersonals tal om litteracitet och barns språkande i interaktion med teknologi. Doktorand Sara Hvit. Läs mer
 • 13 januari - Docentföreläsning
  Välkomna till universitetslektor Anna Klerfelts docentföreläsning tisdagen den 13 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation. Läs mer

2013

 • 23 januari - Disputation i handikappvetenskap
  From Eye to Us — Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. Doktorand Marita Falkmer. Läs mer
 • 25 januari - Halvtidsseminarium i didaktik
  Lärares arbete i en målstyrd skola. Att kommunicera mål eller att iscensätta lärande. Doktorand Rebecka Sädbom. Läs mer
 • 1 februari - Halvtidsseminarium i didaktik
  Personal Development in ESD. Doktorand Ulrica Stagell. Läs mer
 • 8 februari - Seminarium
  Förskolepedagogisk forskning. Läs mer
 • 13 februari - Seminarium
  Öppet seminarium i plattformen Läs&Skriv kring Catarina Schmidts avhandlingstext. Läs mer
 • 15 februari - Halvtidsseminarium i pedagogik
  The Redesign of Career Phenomena - Social representations of career and career guidance. Doktorand Ingela Bergmo Prvulovic. Läs mer
 • 22 februari - Seminarium
  Dewey's misstag. Ingrid Carlgren, professor Stockholms universitet. Läs mer
 • 8 mars - Seminarium
  Komplexitet som undervisningsinnehåll. Forskningsplattformen Hållbar utveckling och naturvetenskapens didaktik. Läs mer
 • 15 mars - Slutseminarium i pedagogik
  What is the problem? - Occupational groups' views on special needs. Doktorand Gunilla Lindqvist. Läs mer
 • 5 april - Seminarium
  Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem. Martin Hugo. Läs mer
 • 12 april - Slutseminarium i pedagogik
  Pedagogisk dokumentation som verksamhetsutveckling. Doktorand Karin Alnervik. Läs mer
 • 19 april - Seminarium
  Catarina Schmidt och Helen Avery från Läs & Skriv-plattformen presenterar delar från sina avhandlingsarbeten. Läs mer
 • 3 maj - Seminarium
  Historiebruk, att undersöka hur vi använder historia. Anders Dybelius, forskningsplattformen Samhällsstudier och didaktik. Läs mer
 • 17 maj - Seminarium
  God kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande och hälsa. Carin Falkner och Ann Ludvigsson, forskningsplattformen Fritidshem. Läs mer
 • 17 maj - Slutseminarium i pedagogik
  "Det skulle nog vara bra att kunna de här grejerna man borde lärt sig i skolan": Digital (o)jämlikhet bland unga svenskar. Doktorand Ulli Samuelsson. Läs mer
 • 24 maj - Halvtidsseminarium i pedagogik
  Yngre förskolebarns interaktion och "görande" med digitala medier och text. Doktorand Sara Hvit. Läs mer
 • 24 maj - Disputation i Handikappvetenskap
  Man vill ju klara sig själv. Studievardagen för studenter med Asperger Syndrom i högre utbildning. Doktorand Ann Simmeborn Fleischer. Läs mer
 • 31 maj - Slutseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap
  Klass, unga män och digitala medier i vardagen: föreställningar, förhållningssätt, praktiker. Doktorand Martin Danielsson. Läs mer
 • 5 juni - Halvtidsseminarium i Didaktik
  Att få syn på avgörande skillnader. Lärares samproducerade kunskap om hur matematikinnehållet blir tillgängligt för eleverna. Doktorand Pernilla Mårtensson. Läs mer
 • 10 juni - Slutseminarium i pedagogiskt arbete
  IUP som redskap och praktik. Doktorand Åsa Hirsh. Läs mer
 • 11 juni - Slutseminarium i pedagogik
  Om en-till-en är svaret, vad är frågan? Doktorand Håkan Fleischer. Läs mer
 • 11 juni - Öppna föreläsningar med världsledande experter på livslångt lärande
  Lyssna till och debattera med världsledande experter på livslångt lärande — på hemmaplan! Läs mer
 • 13 september - Seminarium Skolnära forskning
  Matematikplattformen: Vad behöver man lära sig för att kunna något? Om lärandets nödvändiga villkor. Läs mer
 • 27 september - Seminarium Livslångt lärande
  Karin Kilhammar: Idén om medarbetarskap. Seminariet är en del av Forskarfredag. Läs mer
 • 27 september - Seminarium Skolnära forskning
  Läs- & Skriv: Terry Locke, gästforskare från Nya Zeeland. Läs mer
 • 4 oktober - Slutseminarium i pedagogik
  Stereotypes in health care communication. Doktorand Joel Hedegaard. Läs mer
 • 11 oktober - Seminarium
  Skolnära forskning Läs mer
 • 15 oktober - Slutseminarium i pedagogik
  "Projekt som stöd för hållbart utvecklingsarbete? En studie av ett IT-projekt på lärarutbildningen". Doktorand Ann Öhman Sandberg. Läs mer
 • 25 oktober - Seminarium
  Skolnära forskning Läs mer
 • 31 oktober - Docentföreläsning
  Inkludering och likvärdighet i svensk skola? - reflektioner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Fil.dr Johan Malmqvist. Läs mer
 • 8 november - Seminarium Skolnära forskning
  Johan Malmqvist Läs mer
 • 22 november - Disputation i pedagogik
  “Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Doktorand Karin Alnervik. Läs mer
 • 22 november - Seminarium Skolnära forskning
  Magnus Levinsson föreläser utifrån sin avhandling i pedagogiskt arbete: "Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares efarenheter". Läs mer
 • 29 november - Disputation i pedagogik
  The Individual Development Plan as tool and practice in Swedish compulsury schools. Doktorand Åsa Hirsh. Läs mer
 • 6 december - Seminarium Skolnära forskning
  Gunvie Möllås: Vad är det som är så speciellt? Läs mer
 • 6 december - Disputation i pedagogik
  En elev — en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. Doktorand Håkan Fleischer. Läs mer
 • 13 december - Disputation i pedagogik
  Att bli en sådan som läser. Nio barns textanvändande och skriftspråkliga lärande under mellanskolåren. Doktorand Catarina Schmidt. (Information från plattformen Läs & Skriv.) Läs mer
 • 13 december - Disputation i pedagogik
  Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. Doktorand Gunilla Lindqvist. Läs mer
 • 20 december - Seminarium Skolnära forskning
  Undervisning och studier av retorik och argumentation - början på en diskussion. Professor Jens Allwood. Läs mer

2012

 • 3 februari - Slutseminarium i handikappvetenskap
  Bringing more to participation: Participation in school activities of persons with disability within the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Doktorand Gregor Maxwell. Läs mer
 • 10 februari - Halvtidsseminarium
  Pedagogisk dokumentation som verksamhetssystem kopplat till ett projektarbete i förskolan. Doktorand Karin Alnervik. Läs mer
 • 23 mars - Encell-seminarium
  Pathways to Tranformative Learning: Changing Roles and Responsibilities of Teachers. Dr. Karen Magro, University of Winnipeg. Läs mer
 • 30 mars - Encell-seminarium
  Hur kan vi tänka om kompetens och kön i arbetslivet? Marie Hjalmarsson, forskare i pedagogik med inriktning mot arbetsliv, Högskolan Väst. Läs mer
 • 20 april - Seminarium
  Media Representations of Ecuadorian Cultural Identity: Looking at ourselves through a foreign gaze. PhD Hugi Burgos, Colegio de Comunicatión y Artes Contemporáneas, Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador. Läs mer
 • 27 april - Seminarium
  Galapagos Vision 2020: Preparing High School Students as the Next Generation Change Agents. PhD David Lansdale, Universidad San Francisco de Quito. Läs mer
 • 4 maj - Seminarium
  Digital literacy and digital culture — Perspectives on definitions and methods of integration. Éric Guichard, Associate Professor in Information Science, ENSSIB, Lyon. Obs! Kl. 10-12 i Hb135. Läs mer
 • 25 maj - Seminarium
  Undersökningar av sociovetenskapliga samtal - ett metodologiskt bidrag. Med fil.dr. Barbro Gustafsson, universitetslektor i biologididaktik, Linnéuniversitetet. Läs mer
 • 12 juni - Halvtidsseminarium
  Constructions of gender and ethnicity in health care communication. Doktorand Joel Hedegaard. Läs mer
 • 15 juni - Disputation i Handikappvetenskap
  Bringing more to participation: Participation in school activities of persons with disability within the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Doktorand Gregor Maxwell. Läs mer
 • 31 augusti - Halvtidsseminarium
  Projekt som stöd för hållbar verksamhetsutveckling. En studie av tre IT-projekt på lärarutbildningen. Doktorand Ann Öhman Sandberg. Läs mer
 • 7 september - Slutseminarium
  From Eye to Us; prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. Doktorand Marita Falkmer. Läs mer
 • 21 september - Halvtidsseminarium
  Studenters definitioner av högre utbildning. Föreställningar om yrkespraktik kontra vetenskapande. Doktorand Peter Björk. Läs mer
 • 9 november - Slutseminarium i Handikappvetenskap
  Studenter med funktionsnedsättningar med fokus på Asperger Syndrom — möjligheter och begränsningar i högre utbildning. Doktorand Ann Simmeborn Fleischer. Läs mer
 • 16 november - Seminarium
  Estetiska lärprocesser - Ett estetiskt perspektiv i skolan. Tarja Karlsson Häikiö, universitetslektor och enhetschef Visuell och materiell kultur, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. Läs mer

2011

2010

Sidan uppdaterad 2017-11-10

Forskarutbildning
Sidan uppdaterad 2010-10-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information