Anders synar sömnen i sömmarna

Att sömnen är viktig för vårt välmående är allmänt känt. Men vilka problem kan egentligen sömnproblem orsaka? Anders Broström, professor på Hälsohögskolan, synar sömnen i sömmarna.

– Sömnproblem kan ses som en markör både för ökad sjukdom men även för ökad återinläggning efter att ha legat på sjukhus. Vårdpersonal kan använda en patients sömnproblem som en indikation på att något kanske är fel, säger Anders.

Anders är utbildad sjuksköterska och disputerade 2004 med en avhandling om sömnproblem hos patienter med hjärtsvikt. Hans forskningsfokus ligger på sömn och sömnstörningar, framförallt kopplat till patienter med olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Flera risker med sömnproblem

I somras publicerade Anders tillsammans med kollegor från Linköping, Norrköping och Holland nya forskningsresultat om patienter med hjärtsvikt i Journal of cardiovascular nursing.

– Detta är en patientgrupp där sömnproblem är vanligt. Vi tittade på hur ofta sömnproblem förekom och hur de förändrades under första året efter en sjukhusvistelse för hjärtsvikt. Det som är det intressanta är att de patienter som har sömnproblem har en ökad risk för fler sjukhusinläggningar. Har du varit inlagd och har sömnproblem så ökar risken tvåfaldigt för återinläggning. Detta gäller för patienter med hjärtsvikt men även i ett generellt perspektiv där en patient varit inlagd för andra åkommor. 

Andningsuppehåll under sömnen

Sömnstörningar som orsakar kort sömntid kan leda till inflammatoriska processer i kroppen som sedan i sin tur kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Obstruktiv sömnapné är en sjukdom som innebär att personen tillfälligt upphör att andas under sömnen. För att det ska kallas sömnapné måste personen ha ett andningsuppehåll på minst tio sekunder. Detta kan upprepas många gånger under natten vilket påverkar sömnkvalitén då personen vaknar ofta under natten och får för lite av den djupa sömnen. Andningsuppehållen gör också att personen får en nedsatt syresättningsfunktion och det blir trångt i övre luftvägen vilket påverkar hjärt- och kärlsystemet.

– Andningsuppehållen kan vara mycket långa, ibland över en minut. Jag har undersökt personer som har tagit fyra-fem andetag på fem minuter, berättar Anders. 

Undersökning hemma i sängen

Patienterna som ingår i Anders forskning får med sig utrustning hem för att samla information om sitt sömnmönster. En slang med två små spröt placeras i näsan för att registrera luftflödet. Runt magen och bröstkorgen placeras något som kan liknas vid pulsband och på fingret fästs en sensorenhet. Allt kopplas till en liten apparat som registrerar andningen under sömnen.

– Genom den här utrustningen kan jag urskilja andningsuppehåll och vilken typ av andningsuppehåll det rör sig om, förklarar han.

Anders visar kurvor från en tidigare patient. Tydliga ”hopp” syns där patienten har haft ett andningsuppehåll och längs en tidsaxel kan man se hur långa uppehållen har varit.

– Snarkningar är det klassiska symtomet för en person med obstruktiv sömnapné. Det är ofta det som gör att en person hamnar på en utredning, men alla som har sömnapné snarkar inte. I andra fall rör det sig om att en anhörig märkt av andningsuppehåll, berättar Anders.

Multinationell och tvärvetenskaplig forskning

Ett annat projekt som Anders är inblandad i är Hypersleep, ett multinationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågått i Jönköping sedan 2007. I Sverige är det ett samarbetsprojekt mellan Hälsohögskolan, Linköpings universitet och Landstingen i Jönköping och Linköping. I projektet har forskarna screenat personer med högt blodtryck i primärvården för att se hur ofta obstruktiv sömnapné förekommer. Nu följer de upp patienterna fem år senare.

– Vår förhoppning är att vi ska minska insjuknande i till exempel hjärtinfarkt eller stroke med hjälp av CPAP-behandling.

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure. Behandlingen bygger på att det skapas ett kontinuerligt övertryck i den övre luftvägen via näsmask eller helmask. På detta sätt förhindras andningsuppehåll. Behandlingen med CPAP är väldigt effektiv på att ta bort andningsuppehåll, men inte lätt för alla att använda.

Stora delar av Anders forskning handlar om att försöka identifiera patienter i ett tidigt skede i sin sjukdom när det finns möjlighet att bromsa utvecklingen av olika sjukdomar. Om personer med sömnapné behandlas i ett tidigt stadium minskar risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar.

2014-10-17