Skog som lyses upp i natten av en ljusinstallation

Vi utvecklar strategier, verktyg och processer för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande med människans behov i fokus.

Forskningen utgår från en holistisk syn på samhällsbyggnadssektorn komplexa produkter. Vi behandlar produkternas samtliga värden, och har en spetskompetens när det gäller goda ljusmiljöer genom delområdet Belysningsvetenskap.

Verktyg för ökat värde i samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggnadssektorn utvecklar komplexa produkter såsom byggnader, belysningsanläggningar, VA-system och vägnät. Produkterna är starkt kundorienterade och platsberoende, och framtagningsprocessen är ofta styrd av politiska beslut. Dessa produkter har en lång livslängd och under deras livscykel förändras kraven på produkten ett stort antal gånger.

Med grunden i JTHs forskning inom "Industriell produktframtagning" formar vi nu forskningsområdet Bebyggd miljö, där vi utgår från en holistisk syn på produktframtagning inom det konkreta samhällsbyggandet.

Syftet är att utveckla samhällsbyggandsprocesser som bidrar till ökade värden för beställare, hyresgäster och brukare, snarare än att ensidigt fokusera på att minska kostnaderna. Målet är att utveckla strategier, verktyg, processer och produkter för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande med människans behov i fokus. Ett fokus inom forskningen är användningen av IKT, t ex byggnadsinformationsmodellering, BIM.

Belysningsvetenskap

Forskningen inom Belysningsvetenskap är bred och inriktas bland annat på att kartlägga interaktionen människa, ljus, färg och rum som grund för utformning av för brukaren väl fungerande belysningsanläggningar.

Genombrott i kunskaper om relationen människa och ljus visar vägen för en stark utveckling på området. Ämnet berör utformning av rum, planeringsmetoder och teknikanvändning. Besparingspotentialen vad gäller den energi som åtgår för att driva landets belysningsanläggningar är stor. Ett utökat nyttjande av dagsljus som allmänbelysning är en av många vägar att åstadkomma en önskad energibesparing.

Forskningsfältet växer snabbt över hela världen och kommer att förändra vår syn på utformningen av den framtida belysningsanläggningen.​