Kvinna i sjukhuskläder

Forskning om kvalitetsförbättring, förbättringsvetenskap (Improvement Science) inom hälsa och välfärd har hög nationell och internationell relevans. Kunskapsområdet kan bidra till att öka kvalitet, jämlikhet, säkerhet och effektivitet inom vård och omsorg.

Nyheter

Forskningsmiljön kombinerar samhälls- och beteendevetenskap med vårdvetenskap, medicin, och teknik. Den är således utpräglat tvärvetenskaplig.

Om forskningen

Improvement science, förbättringsvetenskap, är ett forskningsområde under utveckling internationellt och nationellt. Den hämtar kunskap och perspektiv från ett brett fält av områden som hälsoekonomi, implementering, sociologi, antropologi, psykologi, statistik, informatik, epidemiologi och etik. Syftet är att bidra med teorier och metoder för att skapa ökat värde i praktiken, vilket kräver ett nära samarbete mellan teori och praktik. Det gör att ansatsen är participativ, man använder sig av olika former av aktions- eller interaktiv forskning. Forskningen genererar på så sätt ny kunskap, men samtidigt sker ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker. Detta ger förutsättningar för forskning med hög relevans kombinerad med vetenskaplig stringens, som samtidigt kan omsättas snabbare i praktiken.

Nyheter

I forskningsmiljön appliceras och nyttiggörs förbättringsvetenskap inom hälsa och välfärd. Med detta fokus skapas innovativa skärningspunkter mellan denna miljö och andra forskningsmiljöer vid Hälsohögskolan och inom högskolan som helhet. Den infrastruktur som byggts för att stödja forskningsmiljön - Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare - ägs i partnerskap mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och länets tretton kommuner. Detta samarbete ger goda förutsättningar för interaktionen mellan teori och praktik och ett gemensamt lärande.

Forskningsfältet inom miljön kan sammanfattas i fyra huvudområden, samtliga med tillämpning inom hälsa och välfärd:
  • kvalitetsförbättring för att öka värde, kvalitet och säkerhet
  • ledarskap och ledarskapsutveckling
  • innovation
  • policyforskning

Forskningen inom miljön ska också stimulera nya lärandemodeller för interprofessionellt arbete samt lednings- och verksamhetsfrågor med särskild fokus på ledarskapets betydelse.

Samverkan

Det finns en stor efterfrågan på kunskaper om hur man kan öka kvalitet och värde i vård och omsorg samt på metoder för att forska och lära om dessa processer, resultat och effekter. Vinnova, Vårdalstiftelsen och SKL skapade gemensamt forskningsprogrammet Vinnvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stimulera utvecklingen av förbättringsvetenskap i Sverige. Två av miljöns större projekt "Bridging the gaps" 1 och 2 finansieras av Vinnvård. Forskare från samtliga fackhögskolor i Jönköping ingår i projekten tillsammans med forskare från flera andra lärosäten. Forskningen bedrivs med en interaktiv ansats tillsammans med landsting, kommuner, vårdföretag och ideella organisationer.

Nationellt har ett konsortium bildats mellan de tre största parterna i Vinnvårdsprojektet; Jönköping Academy, Medical Management Center vid Karolinska Institutet och Center for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskolan, för att stödja utvecklingen av förbättringsvetenskap i Sverige.

En stark internationell koppling är avgörande för att utveckla miljön. Ett samverkansavtal med Dartmouth Institute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i USA har varit och är av stor betydelse för uppbyggnaden av såväl forskning som utbildning inom miljön. Delaktighet i det internationella Improvement Science Network, som stöds av Health Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Storbritannien är en annan viktig del av vår internationalisering. Direkt samarbete inom EU-projektet QUASER är ett annat exempel.

Om utbildningen

Det finns en självklar koppling mellan forskning och undervisning i kvalitetsförbättring och ledarskap. Arbetet med att införa förbättringskunskap i samtliga grundutbildningar har pågått i flera år och sker i samverkan mellan högskolan och praktiken. Det interprofessionella masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg vid Hälsohögskolan inkluderar miljöns doktorander och seniora forskare som lärare och handledare, i samverkan med praktikföreträdare från vård och omsorg. Kunskap som genereras inom forskningsmiljön kan snabbt få fäste och spridas genom utbildningsprogrammet. Masterstudenter utformar sina avslutande masteruppsatser — som är studier av praktiska förbättringsprojekt de genomför under det sista läsåret — som publiceringsbara manuskript enligt publiceringsriktlinjerna SQUIRE.

Samhällsrelevans

Forskningen som bedrivs inom forskningsmiljön Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd har hög relevans för samhället. Kvalitetsarbete är en grund för landstingens och socialtjänstens utvecklingsarbete vars mål definieras i skrifterna "En god vård" och "God kvalitet i socialtjänsten" samt föreskriften om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Hur dessa nationella målsättningar kan omsättas i praktiken, med ett ökat värde för dem  verksamheterna är till för, är huvudfrågor inom forskningsmiljöns intresseområde.