• Samskapa - forskningsprogram om coproductin, Forte.
  • Digitalisering i landsbygd, Djursdala kommun som testbädd för digital utveckling. Marlene Ockander, Bertil Lindenfalk
  • REACT-S, inom SPARK-miljön, KK-stiftelsen. Sofia Kjellström
  • LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården, Vinnova. Sofia Kjellström, Gunilla Avby, Kristina Areskoug Josefsson
  • Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet – en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden. Sofia Kjellström (+ forskare på HLK)
  • Mötesplats Social Innovation, nationell lärosätesplattform för kunskap om sociala innovationer. Marlene Ockander, Ulli Samuelsson
  • Digi-Do, RCT studie. Digitaliserad patientinformation ur ett personcentrerat och hälsolittracitet fokuserat synsätt - öka personer med en cancerdiagnosuppfattning att vara välinformerade, stärkta och delaktiga i sin planerade och pågående strålbehandling. VTF Chalmers, RCC väst. Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse - Maria Brovall, Annika Grynne, Sofi Fristedt, Anna Abelsson
  • Tänka och länka - Palliativ vård och vård i livets slut. VTF Chalmers. Maria Brovall
  • Can-Sleep, interventionsstudie kring Digitala hjälpmedel för patienter med cancer och insomni. FORSS medel. Anders Broström, Maria Brovall