Medborgares sociala representationer av naturen på sociala medier

Forskare: Ulrika Olausson (projektledare) och Peter Berglez
Finansiär: Formas

Om projektet

Projektet handlar om hur medborgare framställer naturen i sociala medier. Eftersom medielandskapet blir alltmer digitaliserat och alltmer information hämtas från de sociala medierna, är det viktigt att få kunskap om hur medborgare pratar om och visualiserar naturen just i dessa medier. Det är också här mycket av opinionsbildningen kring miljöfrågor sker. Kunskapen om hur medborgare förhåller sig till naturen (som avlägsen, som hot, som hotad etc.) behövs för att kunna möta de miljöutmaningar vi står inför. Sedan tidigare finns forskning kring hur naturen framställs i medierna, filmer, politiken med mera. Däremot är det ont om forskning som undersöker hur vanliga medborgare kommunicerar kring den, i synnerhet hur detta görs i sociala medier trots att dessa är ett rikt forum för att studera just representationer av naturen. Här finns ett stort antal grupper, sidor, videor och så vidare som handlar om allt från klimatförändring till ekoturism och grön energi. För att fånga framställningar av naturen studeras tre olika fall som ofta diskuteras i sociala medier: förnyelsebar energi, jakt och gruvdrift/fracking. Miljöfrågor inbegriper ofta mer eller mindre konflikt just på grund av att olika människor förhåller sig på olika sätt till naturen. De tre utvalda fallen är exempel på frågor som inbegriper mycket konflikt. Kunskapen om och förståelsen för hur olika uppfattningar i miljöfrågor skapas, förhandlas och förändras är viktig bl.a. för att myndigheter och organisationer ska kunna kommunicera miljöfrågor på ett konstruktivt sätt.

Projektperiod: 2017-2019

Artiklar

Olausson, U. (2018) “Stop blaming the cows”: How livestock production is legitimized in everyday discourse on Facebook. Environmental Communication 12(1): 28-43.

Mörner, C. and Olausson, U. (2017) Hunting the beast on YouTube: The framing of nature in social media. Nordicom Review. DOI: 10.1515/nor-2016-0038.

Al-Saqaf, W., Berglez, P. (2019) How Do Social Media Users Link Different Types of Extreme Events to Climate Change?: A Study of Twitter During 2008–2017. Journal of Extreme Events, DOI: 10.1142/S2345737619500027.