Forskningsgruppen är inriktad på att utforska frågor som är relevanta för förskoleutbildning både i Sverige och internationellt.

Vi är engagerade i denna forskning utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv samt genom samverkan med forskare, lärare, studenter och samhället på alla erfarenhetsnivåer (grundutbildning, forskarutbildning, adjunkt, förskollärare, rektorer, bland andra) . Vår forskning fokuserar på teorier och metoder som berör lärande och utveckling i förskoleutbildning:

 • Problematisering av begreppet undervisning i förskolan
 • Systematiskt kvalitetsarbete (inklusive pedagogisk kvalitet och dokumentation)
 • Lek och utforskande
 • Hållbarhet i förskolan
 • Demokrati i förskolan
 • Interkulturell utbildning

Inom dessa områden har vi bedrivit samt bedriver vi forskning som exempelvis berör:

 • Multimodalitet, barns meningsskapande och digitala lärmiljöer.
 • Etik i relation till educare med fokus på barn mellan 1 - 3 år
 • Ledarskap och strategier för att skapa goda lärmiljöer för nyanlända barn genom systematiskt kvalitetsarbete.
 • Utveckling av förskolans undervisning kring hållbarhet
 • Familjers deltagande och engagemang kring demokrati och kulturell mångfald i förskolan
 • Förskoledidaktik i förhållande till matematikutbildning
 • Uppfattningar och användningar av teknik i förskolan