Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskolan och förskoleklass

Projektledare: Karin Renblad

Projektet består av två olika delar och drivs i samverkan mellan en kommun och forskare vid förskollärarprogrammet på HLK.

Delprojekt 1: Implementering av förskolans läroplan – Lpfö18

I delprojektet har vi arbetat fram en modell för implementeringsgruppen och en för all personal på förskolorna. De senare deltar i projektet i samband med arbetslagsträffarna på de olika förskolorna.

Implementering av Hitta Matematiken i förskoleklass

 I del 2 av projektet fokuserar vi på implementering av Skolverkets obligatoriska material Hitta matematiken. Hitta matematiken är ett kartläggningsmaterial som är tänkt att leda till en differentierad undervisning. Implementeringsgruppen består av tre pedagoger från två olika förskoleklasser. Gruppen träffas tillsammans med forskaren från HLK en gång i månaden under höstterminen. Materialet innehåller fyra kartläggningsaktiveter som ska göras tillsammans med barnen. Under planeringsarbete följer vi sedan upp kartläggningen och förbereder nästa aktivitet. Den modell vi arbetar efter består i nuläget av fyra cykler. Varje cykel innehåller tre didaktiska aktiveter såsom förberedelse, genomförande av kartläggning och uppföljning. Dokumentation av kartläggningen görs som en naturlig del av kartläggningen men också med hjälp av video- och ljudinspelningar. av de som i de av alla olika träffar och kommer att bilda ett underlag för att kunna beskriva och analysera processen.

För mer information och publikationer, se Josefin Rostedts forskarpresentation.

Svensk förskola som en plats för interkulturell kommunikation

Följande licentiatsprojekt har fokus på hur en interkulturell pedagogik och därmed ett interkulturellt förhållningssätt kan bidra till förskolans arbete med mångfald utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Projektet består av två studier. Den första studien har som ambition att bidra med kunskaper hur förskollärare kan utveckla sin yrkesprofession utifrån arbetet med dilemman som kan uppstå kring kulturell mångfald. Den andra studien lyfter fram nyanländas erfarenheter av den första tiden på förskolan, och vad förskolan som institution kan lära av dessa erfarenheter.

För mer information och publikationer, se Susanna Anderstafs forskarpresentation.

Undervisning för hållbar utveckling i förskolan

Projektet undersöker hur svenska förskollärare förhandlar kring det förstärkta uppdraget om hur undervisning i förskolan kan ställas i relation till hållbar utveckling samtidigt som lokala idiokulturer för lek och utforskande kan utvecklas.

Studien är en del av en större studie finansierad av Region Jönköping med syfte att undersöka hur hälsa och utbildning påverkar förskolor som deltar i workshops för att utveckla hållbara förskolegårdar.

Projektet är delfinansierat av Formas och Learning Practices Inside and Out of School (LPS).

För mer information och publikationer, kontakta projektmedlemmarna Robert Lecusay eller Lina Mrak.