Kunskapskulturer och undervisningspraktiker

Två personer i trapphallen på Högskolan för lärande och kommunikation

Forskningsgruppen KunskapsKulturer och UndervisningsPraktiker (KKUP) startade i januari 2016. Begreppet kunskapskulturer relaterar till ett grundläggande antagande om vad som ses som kunskap och legitima uttryck i olika undervisningspraktiker, där undervisningspraktiker ska förstås som innefattande såväl undervisning som lärande, beroende på vad som utgör forskningsfokus. Gruppen är en del av forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

Kontakt

Koordinator

Mikael Segolsson

Forskningsgruppen KunskapsKulturer och UndervisningsPraktiker (KKUP) har som övergripande inriktning att bedriva forskning som har tydlig relevans för lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och lärarprofessionens kärnfrågor: kunskap, lärande, undervisning och bedömning i olika institutionella sammanhang; från den obligatoriska skolan till högskoleutbildningar. I våra arbeten ingår ett forskningsintresse för läroplansteori och läroplaner, pedagogisk bedömning, bildningsfrågor och estetiska kunskapspraktiker på olika nivåer i skolsystemet. Vi arbetar med forskning om och med lärare i relation till olika aspekter av lärares arbete och professionaliseringen av läraryrket. Vidare har KKUP ett forskningsintresse för didaktisk skolutveckling där vi i samverkan mellan forskare och lärare driver praktikutvecklande forskningsprojekt utifrån olika kollaborativa modeller.

Sidan uppdaterad