Matematikdidaktisk forskning

Leksak träkulor

Den matematikdidaktiska forskningsgruppen (Mathematics Education Research, MER@JU) samlar forskare, lärare och studenter kring frågor som rör barns och ungas lärande i matematik.

Kontakt

Koordinatorer

Robert Gunnarsson

Jesper Boesen 

MER@JU utgör en kreativ och kritisk forskningsmiljö och fokuserar på att bilda kunskap om barns och ungas lärande i matematik samt på hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande. Relationen lärande - undervisning har en central plats.

MER@JU utgör en komplett akademisk miljö, dvs. vi bedriver forskning med publicering i internationella tidskrifter och har nationellt och internationellt forskningssamarbete. Forskningen har bäring mot och relevans för HLKs utbildningar och ske ofta i samarbete med intressenter utanför akademin inom olika former av aktionsforskning. I flera av våra projekt har också studenters examensarbete varit integrerade.

Vår forskning utgår i många fall från frågor som genereras i lärares vardagsarbete. Vi är specialiserade på längre samverkans-/forskningsprojekt där lärare och forskare arbetar tillsammans med att undersöka hur man kan förbättra matematikundervisningen så att flera har möjlighet att lära sig. I detta ingår att kartlägga elevernas svårigheter och hur undervisningen möjliggör lärande, för att tillsammans hitta lösningar på problem med matematikinlärning. Problemområden inom detta kan gälla, t.ex.:

  • Hur kan man hantera de nya utmaningar som den senaste kursplanen i matematik ställer?
  • Vad behöver elever lära sig, och vari ligger svårigheterna för att utveckla kunskap om vissa begrepp inom matematiken?
  • Hur kan undervisning utvecklas och förbättras så att fler elever ges möjlighet att lära sig den matematik som målen för grund- och gymnasieskola föreskriver?

Vi är huvudsakligen inriktade mot matematik i förskola, förskoleklass och hela grundskolan, men har även kompetens för att driva forskning och utvecklingsarbeten på gymnasieskolan.

MER@JU utgörs av en professor, två docenter, en lektor, tre doktorander samt en affilierad professor vid Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. I MER@JU ingår också två adjunkter anställda vid HLK samt två forskarutbildade lärare anställda i Jönköpings resp. Mörbylånga kommun. Till MER@JU är ytterligare två doktorander antagna vid Inst. för special pedagogik, SU, anknutna.

Sidan uppdaterad